PRIJEDLOG ISHOĐENJA DOZVOLE ZA GRADNJU

Uvod

Za uspješan razvoj i egzistenciju  jednog naroda i države iznimno je važna mogućnost građenja objekata koji taj razvoj i egzistenciju omogućavaju.

Jedan od značajnih segmenata u procesu građenja nesumnjivo je ishođenje i izdavanje dozvole za gradnju, tj. provjera usklađenja namjere građenja sa javnim interesima te interesima ostalih.

Svjedoci smo da je danas u Hrvatskoj proces ishođenja dozvole za gradnju vrlo kompliciran, vremenski dugotrajan te samim time neefikasan i destimulirajući za hrvatske, a naročito za inozemne investitore.

Iz tog razloga Razred arhitekata ''Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu'' izradio je ovaj ''Prijedlog ishođenja dozvole za gradnju’’ koji sadrži u sebi prikaz postojećeg stanja te prijedloge promjena.

 

Problematika je definirana u šest točaka, a to su:

1.         USKLAĐENJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

2.         JEDAN UPRAVNI POSTUPAK

3.         SADRŽAJ URUDŽBENOG (GLAVNOG) PROJEKTA

4.         GRADSKI ARHITEKT ( INŽENJER )

5.         SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA NA PROJEKT ( SADAŠNJE STANJE I PRIJEDLOG)

6.         SUGLASNOSTI SUSJEDA

Svrha i smisao ''prijedloga'' jest upoznavanje svih čimbenika koji nisu izravno uključeni u proces projektiranja i građenja, a odlučuju o istom.

''Prijedlog'' bi trebao biti podloga za izmjene zakona u smislu pravednog i učinkovitog ishođenja dozvole za gradnju.

Točka 1.      USKLAĐENJE KATASTRA I ZEMLJIŠNE KNJIGE

Potrebno je uskladiti katastar i zemljišne knjige te nakon usklađenja voditi kao jedno.

            U Hrvatskoj danas, za gotovo 80% zemljišnih čestica (građevinske ili neke druge) razlikuje se površina u katastarskim i zemljišnim knjigama. Vrlo često nemoguće je izdati građevinsku dozvolu jer nije jasna veličina građevinske parcele i vlasništva. Isto tako u ovakvom stanju evidencije zemljišta nije moguće napraviti urbanu komasaciju, postupak nužan za kvalitetnu izgradnju.

            Postupak usklađenja trebao bi inicirati razred geodeta uključujući Zavod za katastar te pravnici, zemljišno knjižni odjel uključujući i nadležna ministarstva.

Točka 2.           JEDAN UPRAVNI POSTUPAK

Današnje stanje je apsolutno nelogično. Moguće su promjene u dvije varijante:

V1 - upravni postupak provodi se u fazi lokacijske dozvole. Elaborat treba sadržavati idejni projekt sa svim tlocrtima, presjecima i fasadama. Situaciju na katastarskom planu u situaciju u MJ 1:200. u projektu trebaju biti jasno definirani gabariti objekta te udaljenost od javne i susjednih međa. U toj fazi treba regulirati pravni interes, vlasničke odnose, te odnose sa susjedima. Građevna dozvola izdaje se na osnovi glavnog projekta koji sadrži arhitektonski dio, projekt konstrukcije te projekte instalacija ovisno o složenosti projekta.

Proces izdavanja građevinske dozvole je tehnički postupak u kojem se provjerava: usklađenost sa idejnim projektom te usklađenost sa poglavljem II Zakona o građenju – BITNI ZAHTJEVI ZA GRAĐEVINU.

V2 – U prvoj fazi izdaju se UVJETI UREĐENJA PROSTORA u kojima je definirana građevinska čestica na kojoj namjerava graditi, izvod iz urbanističkog plana, eventualno zakoni i propisi kojih se treba pridržavati u toku projektiranja ( zakoni i propisi trebaju biti tiskani u posebnoj knjižici). Položaj infrastrukture, a koje podatke projektant  dobiva ili kod ''gradskog arhitekta'' ili u nadležnim komunalnim službama.

Dakle Uvjeti uređenja prostora nisu upravni postupak nego informacija o uvjetima projektiranja i građenja.

Građevinska dozvola je upravni postupak. Izdaje se na osnovu glavnog projekta koji sadrži arhitektonski dio, projekt konstrukcije te projekte instalacija ovisno o složenosti građevine.

U postupku izdavanja dozvole provjerava se pravni interes, vlasništvo, odnos prema susjednim građevinama, te usklađenost sa zakonom i propisima.

Točka 3.           SADRŽAJ URUDŽBENOG (GLAVNOG) PROJEKTA  

POSTOJEĆE

PRIJEDLOG

Naslovna strana sadrži:

Investitor

Naziv građevine

Vrsta projekta (glavni projekt)

Dio projekta (arhitektonski, konstrukterski, strojarski...)

Broj tehničkog dnevnika

Glavni projektant

Projektant

Datum

Sve isto kao postojeće samo na donjem dijelu stranice potpisuje se:

Glavni projektant u sredini

Investitor sa desne strane

Gradski arhitekt sa lijeve strane (nakon što je odobrio projekt)

TEKSTUALNI DIO

Registracija poduzeća

Ostaje kao postojeće, međutim u budućnosti treba izbaciti jer svu odgovornost preuzima projektant.

Rješenje o imenovanju glavnog projektanta

Nepotrebno, jer investitor potpisuje naslovnu stranicu

       

Rješenje o imenovanju projektanta

  

Nepotrebno

Izjava o usklađenosti glavnog projekta sa odredbama posebnih propisa i zakona

Nepotrebno – to se podrazumijeva jer je projektant potpisao naslovnicu i listove projekta

Kopija lokacijske dozvole

Rješenje o uvjetima uređenja prostora

Tehnički opis

Ostaje – potrebno opisati sažetak tehničkih karakteristika građevine

Iskaz brutto površina

Ostaje – trebao bi sadržavati:

površinu parcele

Izgrađenost parcele P prizemlja/ P parcele

Netto površina

Brutto razvijena površina

Prikaz tehničkih rješenja za primjenu propisa zaštite na radu

Nepotrebno

Izjava o primjeni propisa na radu

Nepotrebno

Isprava o primijenjenim mjerama zaštite od požara

Nepotrebno

Prikaz tehničkih mjera zaštite od požara sa popisom primijenjenih propisa i pravilnika

 

Nepotrebno (eventualno sastavni dio tehničkog opisa)

Iskaz vrijednosti građevine

 

Nepotrebno

Program kontrole i osiguranja kvalitete

Nepotrebno (ovisno o vrsti građevine i konstrukcije propisuje se kao dio izvedbenog projekta)

Elaborat toplinske zaštite i uštede energije

Ostaje ( potrebno reducirati i racionalizirati elaborate )

Elaborat zaštite od buke

Ostaje ( potrebno reducirati elaborate )

GRAFIČKI PRILOZI

 

Situacija na katastarskoj podlozi MJ 1:1000

Svi tlocrti

Presjeci (minimalno jedan)

Fasade

Ostaje

Situacija u MJ 1:500

Ostaje

Ostaje

Ostaje

Točka 4.           GRADSKI ARHITEKT ( INŽENJER )

Danas dozvole za gradnju izdaju osobe koje nemaju status, prava su im vrlo ograničena, pa iz tog razloga nemaju odgovornost. Treba uspostaviti hijerarhijski odnos u kojem je na vrhu gradski arhitekt ( inženjer), a referenti pojedinih službi koje izdaju suglasnosti trebaju biti podređeni. Gradski arhitekt ( inženjer ) treba posjedovati regulacione planove, tehničke karte sa infrastrukturom, te pravilnike sa svim zakonima i propisima za gradnju.

POSTOJEĆE

PRIJEDLOG

Prema Zakonu o gradnji, nije sudionik u gradnji (Čl. 18)

Sadašnji status jest '' upravni referent''

'' Upravni referent''  je podređen referentima pojedinih službi koje izdaju suglasnosti i mišljenja

Osoba koja izdaje građevinsku dozvolu trebala bi biti gradski arhitekt ili gradski inženjer.

Trebao bi biti odgovorna osoba, te sudionik u građenju.

Treba biti nadređen referentima koji izdaju mišljenja i suglasnosti.

Gradski arhitekt ( inženjer) treba odlučiti da li je neka suglasnost nelogična ili su razne suglasnosti u koliziji. On je jedina osoba koja sagledava cjelinu problema.

Ovisno o složenosti problema odlučuje da li su neke suglasnosti potrebne ili ne.

Gradski arhitekt (inženjer) treba biti osoba koja posjeduje praksu u projektiranju i izvođenju. 

Točka 5.           SUGLASNOSTI I MIŠLJENJA NA PROJEKT ( SADAŠNJE STANJE I PRIJEDLOG)

                        Za suglasnosti i mišljenja treba zabraniti naplatu TAKSA.

R.B.

SUGLASNOST I SLUŽBA KOJA IZDAJE

POSTOJEĆE

PRIJEDLOG

1.

Sanitarna suglasnost

''Gradski ured za zdravstvo i socijalnu skrb''

Konačna suglasnost na glavni projekt

Potrebno izdati potvrdu na glavni projekt ( ovisno o namjeni ) da je isti izrađen u skladu sa zakonom i propisima.

Potrebno je uspostaviti partnerski odnos u toku izrade projekta, koji se sastoji od konzultacija i sl.

Svi važeći zakoni i propisi trebaju biti tiskani u knjižici i biti dostupni projektantima te ostalim sudionicima i zainteresiranima u projektiranju i gradnji.

2.

Zaštita na radu

''Državni inspektorat za zaštitu na radu''

Konačna suglasnost na glavni projekt

Potrebno izdati potvrdu na glavni projekt da je isti izrađen u skladu sa zakonom i propisima.

Potrebno je uspostaviti partnerski odnos u toku izrade projekta, koji se sastoji od konzultacija i sl.

Svi važeći zakoni i propisi trebaju biti tiskani u knjižici i biti dostupni projektantima te ostalim sudionicima i zainteresiranima u projektiranju i gradnji.

3.

Zaštita spomenika kulture

''Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture''

ili

''Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture''

Mišljenje na idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole

Prethodna dozvola na glavni projekt

Smatramo da u nadležnosti zavoda trebaju ostati samo građevine i zone koje su uvedene u registar zaštite.

Potrebno je smanjiti zone zaštite u odnosu na postojeće stanje. Promjenu bi trebali definirati predstavnici komore i zavoda za svaku županiju.

Zavodi za zaštitu spomenika kulture ne mogu propisivati oblikovanje (regionalizam i sl.).Takove propise potrebno je izbaciti i iz zakona o prostornom planiranju.

Potrebno je osnovati povjerenstvo za arhitekturu, urbanizam i okoliš koje imenuje komora. Povjerenstvo se sastoji od arhitekata, a mogući su i drugi stručnjaci ukoliko to zahtjeva priroda projekta.

Povjerenstvo ocjenjuje kvalitetu arhitekture, a može i sugerirati promjenu projekta (kao što je nekada bilo povjerenstvo za fasade).

Povjerenstvo naročito djeluje i u području zaštićenih objekata i zaštićenih cjelina.

4.

Zaštita od požara

''MUP''

Posebni uvjeti u fazi lokacijske dozvole. Pri tome MUP uopće ne komentira idejni projekt koji je dostavljen, nego se ''izda'' mišljenje u kojem je navedeno da treba primijeniti sve hrvatske propise. To je potpuno nepotrebno jer to zna svaki projektant.

Suglasnost na glavni projekt.

U toku projektiranja nije moguća nikakva konzultacija, suradnja ili kontakt sa službom.

Potrebno je, ukoliko se rade složeni projekti surađivati u fazi projektiranja. U idejnoj fazi projektiranje koncepcije, a isto tako suradnja u fazi glavnog i izvedbenog projekta. Potrebno je surađivati i u fazi izgradnje ukoliko dolazi do promjena projekta izazvanih zahtjevima tržišta (ukoliko se objekt radi za tržište).

Potrebno je uspostaviti partnerski odnos između projektanta i stručnjaka MUP-a.

Svi zakoni i propisi trebaju biti tiskani u posebnoj knjižici.

Svi propisi koji se primjenjuju trebaju biti prevedeni na hrvatski jezik i službeno prihvaćeni.

Zahtijevamo da promjenu odnosa riješi naš ministar sa ministrom MUP-a.

Također smatramo da bi bilo dobro da je odjel zaštite od požara u nadležnosti gradske uprave.

Ukinuti sve pristojbe.

Potrebna samo suglasnost na glavni projekt.

5.

Vodovod

''Vodovod i odvodnja''

Mišljenje na idejni projekt u fazi lokacijske dozvole gdje se definira položaj i profil postojeće mreže u ulici gdje se nalazi objekt.

Konačna suglasnost na glavni projekt.

U konačnoj suglasnosti stoji opaska da instalacija objekta nije pregledana te da za istu odgovara projektant.

Predmet glavnog projekta nije priključak objekta na postojeću mrežu, te smatramo da suglasnost nema svrhu.

Suglasnost nije potrebna.

U toku projektiranja projektant kućne instalacije treba otići u komunalno poduzeće, te odmah uvidom u nacrt mreže dobiti traženi podatak (položaj i F postojeće ulične mreže).

Projekt priključka izraditi ukoliko je potrebno u fazi ugovaranja priključka na postojeću uličnu mrežu.

6.

Kanalizacija

''Vodovod i odvodnja''

Mišljenje na idejni projekt u fazi lokacijske dozvole gdje se definira položaj, profil i visinske kote ulične mreže uz parcelu objekta.

Konačna suglasnost na glavni projekt.

U konačnoj suglasnosti stoji opaska da instalacija objekta nije pregledana te da za istu odgovara projektant.

Predmet glavnog projekta nije priključak objekta na postojeću mrežu, te smatramo da suglasnost nema svrhu.

Suglasnost nije potrebna.

U toku projektiranja projektant kućne instalacije treba otići u komunalno poduzeće, te odmah uvidom u nacrt mreže dobiti traženi podatak (položaj i F postojeće ulične mreže).

Projekt priključka izraditi ukoliko je potrebno u fazi ugovaranja priključka na postojeću uličnu mrežu

7.

Elektra

''Hrvatska elektroprivreda''

Prethodna elektroenergetska suglasnost u fazi lokacijske dozvole. U prethodnoj suglasnosti definira se mjesto priključka i način priključenja i način priključenja objekta na energetsku mrežu.

Konačna elektroenergetska  suglasnost na glavni projekt. Ponavljaju se isti tehnički podaci o priključku kao u prethodnoj suglasnosti. Suglasnost ništa ne govori o kućnoj instalaciji nego samo o priključku, a priključak nije predmet projekta.

Suglasnost nije potrebna.

U toku projektiranja projektant kućne instalacije odlazi u komunalno poduzeće te dobiva sve tražene podatke za projektiranje.

Projektant priključka je poseban projektant.

Za priključak se izrađuje poseban projekt ukoliko je to potrebno.

8.

Plin

''Gradska plinara''

Posebni uvjeti u fazi lokacijske dozvole. U posebnim uvjetima navode se podaci o uličnoj mreži, te da treba izraditi i projekt plinovodne mreže. Isto tako navodi se da prije izrade projekta treba zatražiti energetsku suglasnost.

Energetsku suglasnost u kojoj se navodi kolika je dozvoljena potrošnja plina za predviđeni objekt.

Konačna suglasnost za priključenje objekta.

Kao i sve komunalne suglasnosti. Projektant instalacije u plinari dobiva sve podatke o uličnoj mreži te ostale tehničke podatke.

Potrebna konačna suglasnost na glavni projekt u svrhu provjere sigurnosti projektiranog sistema.

9.

Telefon

''Hrvatske telekomunikacije''

Suglasnost nije potrebna

Točka 6.           SUGLASNOSTI SUSJEDA

Suglasnosti susjeda su vrlo značajna stavka u procesu izdavanja građevinske dozvole. Dobar projekt je onaj koji poštuje prava susjeda, to jest, ne ugrožava prava susjeda niti javni interes.

Smatramo da treba uvesti praksu, kao u zapadnim zemljama (Austrija, Njemačka...), koja se provodi tako da gradski arhitekt (inženjer) sazove sastanak na gradilištu kojemu su prisutni arhitekt – projektant, investitor, susjedi i sam gradski  arhitekt (inženjer). Na licu mjesta arhitekt – projektant obrazloži projekt. Nakon toga susjedi, izravno ''oči u oči'' , izjave žalbu ili prigovor ukoliko smatraju da su im ugrožena neka prava. Ukoliko nema prigovora ili nema valjanih prigovora gradski arhitekt (inženjer) izdaje građevinsku dozvolu. Ukoliko postoje valjani prigovori dogovara se korekcija projekta. Na taj način izbjegava se nekorektan odnos investitora i njegovih susjeda te zlouporaba prava susjeda.

Hitno treba ukinuti dosadašnju praksu, a to je izjašnjavanje susjeda dva puta (na lokacijskoj i građevinskoj dozvoli).     

 

BACK