TLAK U SREDIŠTU NEBESKIH TIJELA

 

Gravitacija mase uzrokuje porast tlaka u unutrašnjosti tih masa, a tlak ovisi o prostornoj raspodjeli tvari različite gustoće, dubini i ukupnoj masi tijela. Ovaj članak polazi od pretpostavke prosječne, ravnomjerno raspodijeljene gustoće tvari. Proračun tlaka na prvi pogled izgleda jednostavan problem ali ako se ne odabere pravi pristup mogu se dobiti razni, čak i nevjerojatni rezultati.

 

Tlak se mora računati od površine prema središtu, a slika s lijeve strane prikazuje presjek tijela s bitnim veličinama za proračun. Prema definiciji, tlak je iznos sile po jedinici površine, tj. p = F / A, a ovdje se uzima sila težine dF mase dm ljuske kore debljine dr koja tlači površinu A polumjera R-dr. Zatim se na taj tlak dodaje tlak slijedećeg dubljeg sloja debljine dr itd do središta. Težina pojedine ljuske ovisi i o dubini na kojoj se nalazi taj sloj jer je gravitacijsko ubrzanje na nekoj dubini određeno samo masom koja se nalazi unutar kugle te dubine. Pokušan je i postupak zbrajanja sila i dijeljenja s površinom, i naravno, dobivene su beskonačno velike vrijednosti jer se ustvari ne prenosi sila na donji sloj, već tlak.

Niže prikazana tablica sadrži izraze za prvi korak proračuna. Ukupni tlak bi se dobio integriranjem dobivenog izraza za dp, međutim, kako izraz sadrži umnožak r dr, taj dio je ostavljen za buduća vremena, a za sada je obavljen numerički proračun iterativnom metodom.

 

 

TLAK U SREDIŠTU ZEMLJE

 

Niži okvir daje glavni dio Visual Basic programa iteracije. Korak iteracije delta ne smije biti ni premali ni preveliki, a odabran je iznos 1000 metra. Skoro isti rezultat se dobiva i uz korak od 500 metara. Velikim slovima su dopisani komentari za lakše praćenje programa. Program se može i optimirati što bi omogućilo brže izvođenje.

 

Dim masa As Double

Dim privsila As Double

Dim povrsina As Double

Dim tlak As Double

pi = 3.14

rozemlja = 5518                                                           'GUSTOĆA ZEMLJE

poluzemlja = 6360000                                                  'POLUMJER ZEMLJE ( metri)

grav = 0.00000000006668                                           'GRAV. KONSTANTA G

delta = 1000                                                                 'KORAK ITERACIJE (metri)

tlak = 0                                                                         'POČETNI TLAK

' PETLJA ITERACIJE

For dubina = poluzemlja - delta To 1 Step -delta

    povrsina = 4 * pi * dubina ^ 2                                  'POVRSINA LJUSKE

    masa = 4 * rozemlja * pi * (dubina ^ 2) * delta         'MASA LJUSKE

    masadubina = 4 * rozemlja * pi * (dubina ^ 3) / 3     'MASA UNUTAR LJUSKE

    privsila = grav * masa * masadubina / (dubina ^ 2)

    privtlak = privsila / povrsina

    tlak = tlak + privtlak                                                 'UKUPNI TLAK NA DUBINI  dubina

Next

 

 

Uz prosječnu gustoću Zemlje od 5500 kg/m3 dobiva se tlak od 171 GPa, tj. 1710000 bara, a raspodjela po dubini je na niže priloženoj slici. Na nekoliko mjesta se može pronaći podatak o procijenjenom tlaku između 350 i 400 GPa, ali nisu navedene metode koje su korištene za procjenu. Ako su procjene rađene na osnovi analiza prvih 1000 km dubine Zemlje, navedeni proračun bi se mogao pokazati točnijim jer se povlačenjem pravca tangente početnog dijela pravca prikazanog tankom crtom  dobiva vrijednost iznad 350 GPa.

 

 

Osim toga, niže je priložen i dijagram koji se dobiva ako se za prosječnu gustoću Zemlje odabere gustoća željeza pri čemu se i dobiva približan podatak od 340 GPa, međutim, Zemlja nema toliku prosječnu gustoću. Najtočnija vrijednost bi se mogla dobiti proširenjem programa tako što se u prvih 700-1000 km sloja uzima manja gustoća od oko 2000, a zatim koristi vrijednost od 7800.

 

 

Ovo su idealizirani proračuni jer ne uzimaju u obzir  stvarni oblik Zemlje, utjecaj temperature na većim dubinama itd.

 

Značenje  oznaka  i  veličina  u  izrazima  i  na  dijagramu:

G = 6,668E-11 [ N m2/ kg2 ] - gravitacijska  konstanta 

r [ kg/m3 ]  - gustoća  tvari

p =3,14      - broj PI

 

Glavna stranica

 
   Brojilo postavljeno: 20. 3.2004.

  

Branko Vasiljev,   e-mail: brvasilj@net.hr
Stranica postavljena:
27. 8. 2004. god.

Zadnja promjena:  27.   8. 2004. god.