EKOLOSKI I PROSTORNI ZNACAJ TUROPOLJSKOG LUGA
Damir Drvodelic dipl. ing.
Zagreb, 1999.

SADRZAJ


UVOD
SUMARIJA
STANISTA
ZASTITA
KULTURA
ZAKLJUCAK

Vrata od krca
SADRZAJ
ZAHVALA
UVOD
SUMARIJA VELIKA GORICA
G.J. TUROPOLJSKI LUG
Opci podaci
Povijesni podaci
Prirodne znacajke
Naziv, polozaj i mede
Orografske i hidrografske znacajke
Klimatske karakteristike
Litostratigrafski sastav
Sumska tla i opterecenost oneciscivacima
Sumske zajednice
EKOLOSKO-BIOLOSKE KARAKTERISTIKE I ZASTITA
STANISTA NA PODRUCJU TUROPOLJSKOG LUGA

Uvod
Karakteristike istrazivanog podrucja Turopoljskog luga
Povijest istrazivanja flore i faune Turopoljskog luga
Flora i vegetacija
Etnomofauna
Fauna leptira i tulara
Fauna trcaka
Ribe u rijeci Odri
Vodozemci i gmazovi
Raznolikost i bogatstvo ornitofaune
Sisavci
Sitni terestricki sisavci
Sismisi
Zastita stanista na podrucju Turopoljskog luga
Uvod
Popis zasticenih biljnih i zivotinjskih vrsta
Popis ugrozenih biljnih i zivotinjskih vrsta
Tipovi stanista s karakteristicnim skupinama i vrstama
Vrednovanje pojedinih podrucja Turopoljskog luga s obzirom na struituru biocenoza i ostale faktore
Osobito bioloski vrijedni dijelovi turopoljskog luga
Bioloski vrijedni dijelovi Turopoljskog luga
Ostali dijelovi Turopoljskog luga
Bioloski vrijedno, ali izvan sune Turopoljskog luga
Prijedlog zastite pojedinih dijelova i cjeline Turopolkskog luga
Prijedlog podrucja zooloskog rezervata
Prijedlog podrucja zasticenog krajolika
Mogucnost koristenja u poucne i turisticke svrhe
Prednosti i nepovoljnosti lokacije predlozenog zasticenog dijela prirode
Moguce prirodoslovne atrakcije Turopoljskog luga
Preduvjeti za postupno uvodenje turisticke ponude u Turopoljski lug
KULTURNO - POVIJESNE ZNACAJKE TUROPOLJA
Povijest Turopolja i Turopoljskog luga
Kulturna povijest Turopolja
Drvo u tradicijskoj uporabi
Znacenje Turopoljskog luga danas i u buducnosti
ZAKLJUCAK
LITERATURA

Povrat

Gore