Naslovna
Hrvatski za 3. razred...
prethodna slijedeća

Udžbenik
dalje...
 

Udžbenički komplet Učim hrvatski 3 sastoji se od udžbenika, jezične vježbenice i priručnika za učitelje. Udžbenik obuhvaća slovničko gradivo propisano nastavnim planom i programom za treći razred osnovne škole.

"Autorice su punu pozornost posvetile učenicima kojima su namijenile udžbenik, uzimale su u obzir zakonitosti dječjeg mišljenja i stupanj razvijenosti njihova jezičnog osjećaja. Pri pisanju udžbenika su pošle od spoznaje da je najvažnija zadaća nastave hrvatskoga jezika osposobiti učenike za usmenu i pismenu komunikaciju. Polazište im je bila učenikova intuitivna gramatika, a pristup učenju hrvatskoga jezika formirale su tako da učenik uči na vlastitim pogreškama, kojih će postupno učeći teoriju postajati svjestan i s vremenom ih uklanjati. Imajući to na umu, one su pomnim doziranjem informacija nastojale razviti kod učenika jezični osjećaj i u tome su uspjele.

Jezična su pravila svele na razumljivu mjeru i pojednostavnile su ih koliko je to bilo moguće, ali nisu prešle u puko banaliziranje. Upravo zato su jezik i stil od prve do posljednje stranice ujednačeni i primjereni dobi učenika, razumljivi su im i poticajni za usvajanje novih jezičnih sadržaja.

Organizacija i interpretacija nastavne građe na zavidnoj su znanstvenoj, metodičkoj, estetskoj i komunikacijskoj razini. Analiza jezika i stručne terminologije pokazuje usklađenost s pravilima hrvatskog književnog jezika. Svi udžbenički sadržaji temelje se na komunikacijsko-stvaralačkom načelu tako da učenik aktivno sudjeluje u svim fazama stjecanja znanja. Gradivo je sistematično i pregledno izneseno. Vješto je povezana nastava gramatike s nastavom pravopisa, tako da se ta dva jezična područja isprepliću i nadopunjavaju, a učenici ih doživljavaju kao neraskidivu cjelinu iako su ti sadržaji unutar udžbenika podijeljeni u dvije zasebne cjeline.

Pohvalila bih poglavlje "Ponovimo i utvrdimo" koje je vrlo važno jer pomaže učenicima pri ponavljanju i utvrđivanju najvažnijih jezičnih znanja bez kojih prijelaz u novi razred ne bi bio moguć. Nastavna je praksa također pokazala da učenici vrlo rado konzultiraju rječnike na kraju udžbenika pa zato smatram da je uvršteni Rječnik vrlo važan, dobro osmišljen i ostvaren.

Lingvometodički predlošci u ovom su udžbeniku raznovrsni, zasićeni jezičnim činjenicama, jezično i stilski ispravni i dorađeni. Prigodni su i prilagođeni dobi učenika. Poticajni su za obradu odgovarajućih jezičnih sadržaja. Prate ih metodički instrumentariji s nizom zanimljivih i raznovrsnih zadataka (pitanja, zadaci, objašnjenja, definicije), koji potiču učenike na samostalan istraživački rad i aktivno usvajanje znanja iz hrvatskoga jezika. Zasnovani su na zadacima analitičko-interpretativne, istraživačke i stvaralačke usmjerenosti te na grafičko-likovnim metodičkim postupcima. Zadaci su stupnjevani po težini tako da svi učenici mogu vježbati usvojeno gradivo.

Mnogo je pozornosti posvećeno vizualnoj komponenti udžbenika. Kroz udžbenik učenika vode članovi jedne obitelji, koju upoznaju na samom početku. Oni su u svakoj udžbeničkoj jedinici u određenoj komunikacijskoj situaciji i to je polazište za uočavanje jezičnog problema, njegovo objašnjenje i usvajanje. Sve je uzeto iz djetetova okruženja, iz onoga što je njemu blisko poznato i drago.

Zadaci u Vježbenici su mnogobrojni i zaista raznovrsni. Kreću se u širokoj paleti: odgovori na postavljena pitanja; podcrtavanja (raznim bajama); dopunjavanja dopisivanja, prepisivanja, prepisivanja s preinakama, promatranja; zamjenjivanja, zapisivanja, preoblikovanja, razvrstavanja riječi u stupce, razni zadaci vezani uz slikovni i grafički materijal (npr. prema crtežima odrediti koji predmeti pripadaju kojem zanimanju), rebusi, križaljke, zaokruživanja točno zapisanih zadanih riječi, sastavljanja rečenica od zadanih riječi, pisanje sastavaka na zadanu temu, ispravljanje učeničkih domaćih uradaka, vježbe za pisanje obavijesti, izvještaja, pričanja i prepričavanja...
Zadaci su koncipirani tako da se mogu primjenjivati u raznim nastavnim situacijama.

Vjerujem da će s njom učenici rado i često komunicirati, kako na nastavnom satu, tako i u samostalnom radu kod kuće. Dobro je ostvarena korelacija s nastavom izražavanja i stvaranja u metodički opravdanu i skladnu cjelinu. Vježbenica je zadovoljila visoke znanstvene, metodičke, didaktičke i estetske kriterije.

Iz recenzije prof. Sanje Zolić Neralić članice Stručnog povjerenstva za ocjenu udžbenika Ministrarstva prosvjete i športa.

Vježbenica dalje...

  prethodna slijedeća