"Vode, jezera, slapova i 箄ma ima i drugdje, a ipak su Plitvi鑛a jezera na 鑙tavom svijetu jedna..."
 

Plitvice ulaze u niz onih vrhunskih objekata prirode na筫g kontinenta, koji se ubraja u dobra europskog 鑟vjeka, europske kulture i civilizacije uop鎒

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Divna li su divna Plitvi鑛a jezera, njim dorasla nema ni kista ni pera..."

ivan vitez trnski (1900)

Slapovi jezera Plitvica su "najdivniji ujutro, kad ih sun鑑ne zrake obasjaju" da su privla鑞iji kad su prepuni od obilja proljetnih ili jesenjih voda, jer tada i 鑙tavi Sastavci vriju "u najdivnijoj boji duge".
 
pro规ansko jezero

PRO┢ANSKO JEZERO - ime dobilo prema kolcima (pro规u) ili prema legendi po "pro筺ji" Crnoj kraljici za vodom! U jezero utje鑕 stalni vodotok Matica, odnosno spojene vode Cme i Bijele Rijeke. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 636 m, povr筰ne 0,68 km2 s najve鎜m dubinom od 37 m ispred Osmanove drage, odnosno na 370 m udaljenosti od Labudova鑛e barijere. Du緄na je jezera 2100 m, dok mu 筰rina varira od 180 do 400 m. Na po鑕tku jezera u smjeru zapada odvaja se Liman draga (od turskog: liman - zaljev) du緄ne 900 m.

CIGANOVAC JEZERO, Ciginovac ili Cigino jezero - ime dobilo prema legendi, da se u njemu utopio neki "cigan" kada je lovio ribu. Jezero dobiva vodu iz Pro规anskog jezera iskopanim kanalom, ali se dio dotoka drenira vjerojatno i podzemno kroz vrlo 箄pljikavu sedrenu barijeru - zvanu Labudova鑛a barijera ili nekada imenovana kao Delta. Nadmorska je visina jezera 620 m uz povr筰nu od 0,07 km2. Najve鎍 je izmjerena dubina 11 m u sredini jezera. Najzanimljiviji je detalj na jezeru slapi箃e Pro规anskog jezera s uru筫nim sedrenim blokovima u njegovu jugoisto鑞om dijelu. Sjeverni rub jezera 鑙ni obronak uzvi筫nja Stubica (s 鑙jeg je Tomi鎒va pogledala i najljep筰 pogled na Ciginovac i prostranstvo Pro规anskog jezera), a zapadni su po箄mljeni obronci kosine sjeveroisto鑞e padine Pro规anskog vrha i Muratova rta.

ciganovac
okrugljak

OKRUGLJAK JEZERO - i ime: Okrugljaj, Kruginovac - po okruglom obliku. Nadmorska je visina jezera 613 m, povr筰na 0,04 km2, uz najve鎢 dubinu jezera od 15 m u podno緅u Labudova鑛e barijere. Na sjeverozapadnoj se strani u Okrugljak ulijeva oko 7 m visoki slap vode iz Ciginovca, dok vi筫 od 20 m visoki Labudova鑛i slap ukra箄je dio preko 100 m 筰roke presu筫ne sedrene barijere ispod koje se nalaze brojne 箄pljine, polupe鎖ne i pe鎖ne nazvane zajedni鑛im imenom: 筽iljski park.

BATINOVAC JEZERO, ili Bakinovac po seljaku Batini鎢 ili po nekoj baki, koja se u njemu utopila. Nadmorska je visina jezera 610 m, veli鑙na 0,01 km2 uz najve鎢 dubinu od 5 m.

batinovac
veliko jezero

VELIKO JEZERO ili Jovinovac veliki - u nastavku je manjih vodenih povr筰na odijeljenih slapovima manjih kaskada. Nadmorska je visina jezera 607 m, dubina 8 m, a veli鑙ne samo 0,02 km2.

MALO JEZERO ili Jovinovac mali nalazi se ispod dolomitnog obronka uzvi筫nja Stubica u blizini staze koja sa sjeveme strane obilazi Gornja jezera. Nadmorske je visina jezera 605 m, dubina 10 m, a povr筰na 0,01 km2. Jezero je obraslo niskim raslinjem i prepuno malih slapova.

malo jezero
 

VIR JEZERO - ime dolazi od vrtlo緀nja vode. Jezero je na nadmorskoj visini od 598 m, s dubinom od 4 m, a povr筰nom od 0,01 km2. Obraslo je tako餰r niskim raslinjem, dok staza prolazi uz njegov rub.

GALOVAC JEZERO - ime je dobilo po kapetanu Galu, koji je potukao Turke ili po haramba筰 Galovi鎢. Nadmorska je visina jezera 582 m, najve鎍 dubina 24 m u sjevernom dijelu jezera pod obroncima Stubice, a povr筰na mu iznosi 0,12 km2. To je tre鎒 plitvi鑛o jezero po svojoj veli鑙ni.

galovac
 

MILINO JEZERO - nazvano prema legendi po Mili Miri鎢 iz Miri ﹖ropine koji se utopio u ovom jezeru. Jezero se nalazi na nadmorskoj visini od 564 m, dubina mu je sada svega 1 m, a povr筰na 0,001 km2.

GRADINSKO JEZERO ili Jezerce ime je dobilo prema staroj gradini koja se nekada uzdizala na uzvi筫nju izmedu ovog jezera i jezera Kozjak. Jezero je na nadmorskoj visini od 553 m, dubina mu je 10 m u najzapadnijem dijelu, a povr筰na 0,8 km2.

 
bukovi

BURGETI ili BUKOVI - niz malih plitkih jezeraca medusobno odijeljenih osedrenim preprekama obraslim niskim raslinjem. Ime dolazi od uzburkanog i uskovitlanog vodenog toka u omanjim udubljenjima koji vrtlo緀鎖 svojim tokom 鑙ne buku, bukte ili "vriju". Kao nadmorska visina ra鑥na se kota od 534 m nad morem uz dubinu od 2 m i ukupnu povr筰nu od 0,001 km2. S ju緉e je strane Burgeta uzvisina Gradina, a sjeverozapadno po箄mljeni obronci Stubice, koji se spu箃aju do sljede鎒g jezera - jezera Kozjaka.

KOZJAK JEZERO ili Kozje jezero ime je dobilo prema legendi, koja ka緀 da se u jezeru utopilo 30 koza kad su po nedovoljno o鑦rslom ledu prelazile s jedne obale na oto鑙 bje緀鎖 od vukova. Jezero je na nadmorskoj visini od 534 m, najve鎍 dubina mu je 46 m, a povr筰na 0,83 km2. Du緄na jezera Kozjak iznosi 2350 m, dok mu 筰rina varira od svega 135 m (na liniji prelaza brodova!) do 670 m u najsjevernijem dijelu u podno緅u zaseoka Plitvica.

 
   
VRH
 
milanovac

JEZERO MILANOVAC ili Milanovo - prema legendi ime je dobilo prema pastiru Mili, koji se u njemu utopio ili prema mlinaru Mili Peri筰鎢 koji je ovdje imao svoj mlin. Ovo jezero - najve鎒 od svih Donjih - nalazi se na visini od 523 m uz dubinu do 18 m u njegovu po鑕tnom dijelu. Du緄na jezera je 470 m, 筰rina od 50 do 90 m, te povr筰na od 0,03 km2.

GAVANOVAC JEZERO ili Gavanovo - prema legendi u jezeru je nestalo Gavanovo blago. Jezero je na koti od 514 m nad morem, du緄ne 100 i 筰rine 65 m, odnosno povr筰ne 0,01 km2. Iako razmjerno malo, ima dubinu od 10 m

gavanovac
kalu餰rovac

KALU蠩ROVAC JEZERO, Kalu餰rovo - po kalu餰ru pustinjaku, koji je nekada davno 緄vio u polupe鎖ni uz vodu ili u Gornjoj pe鎖ni na rubu kanjona. Jezero se nalazi na visini od 505 m nad morem, dubine 13 m s povr筰nom od 0,02 km2. Njegova du緄na iznosi 225 m uz 筰rinu od 70 do 100 m.

JEZERO NOVAKOVI艫 BROD- prema kazivanju ozna鑥je prijelaz ili prijevoz Novakovi鎍. Od prethodnoga jezera odjeljuje ga samo 2 m visoka sedrena barijera - posljednje je Plitvi鑛o jezero na visini od 503 m nad morem, te s dubinom od 3 m i povr筰nom od 0,003 km2. ﹊rina jezera je 90 m, a du緄na 50 m.

 
   
VRH
 
slapovi i jezera