MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru višeg savjetnika Željka Štefanca od 16. 04. 1999.

Temeljem članka 86a Zakona o srednjem školstvu ("Narodne novine" broj 19/92, 27/93 i 50/95) i članka 4. i 12. Zakona o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj 73/97) viši savjetnik Željko Štefanac nakon obavljenog uvida dana 16. travnja 1999. godine sastavlja

N A L A Z
o stručno-pedagoškom nadzoru u PRVOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI
Medulićeva 33, ZAGREB (u daljnjem tekstu: Škola)

Uvid je obavljen po zahtjevu Prosvjetne inspekcije KLASA: 602-03/99-01/63. URBROJ: 532-03-02/1-99-2 od 29. ožujka 1999. godine, na poticaj anonimnog podneska grupe učenica Škole.
Predmet nadzora: uvid u odgojno-obrazovni rad nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Mladena Sabljaka i navode grupe učenica u podnesku Ministarstva prosvjete i športa. Učenice u podnesku navode da profesor tjelesne i zdravstvene kulture g. Mladen Sabljak često upada u svlačionicu kada se presvlače, večinu nastavnog sata provodi u svome kabinetu a one su same u športskoj dvorani, nagovara ih da pišu protiv uprave škole u svezi ekskurzija ili naplate štete i sl.

Stručno-pedagoški nadzor proveden je izravnim uvidom u neposredni odgojno-obrazovni rad nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Mladena Sabljaka, ostvarenje planiranih zadaća u nastavi TZK-a, pedagošku i drugu dokumentaciju te razgovorom i usmenim uzimanjem izjava od učenika. Nadzoru su bili nazočni: ravnatelj Škole gospodin mr. sc. Slavko Trupeljak i gospodin Mladen Sabljak, profesor tjelesne i zdravstvene kulture.

Uvidom je utvrđeno sljedeće činjenično stanje:
1. Nastavnik Mladen Sabljak izvodi neposredno nastavu tjelesne i zdravstvene kulture s učenicima IIa.b.c.d. III.a.b.c.d i IV.a.b.c.d razreda, ima 18 godina radnog iskustva i završen Fakultet za fizičku kulturu u Zagrebu.

2. U svezi navoda u podnesku, niti jedna učenica ili učenik s kojima je viši savjetnik Željko Štefanac razgovarao nije potvrdio niti dao neku negativnu izjavu o profesoru Sabljaku. Svi su u svojim izjavama suglasni da je nastavnik Sabljak korektan i da nije s njima razgovarao ili ih nagovarao da ne plate štetu u školi i dr. Učenice II c razreda izlavile su da nastavnik i nije kriv ako dođe u svlačionicu i ponekad zatekne cure da se presvlače koje kasne na sat, jer nastavnik ostavlja dosta vremena za presvlačenje, a i ne može doći u dvoranu ako ne prođe kroz svlačionicu. Često puta se dečki i cure zajedno presvlače za nastavu jer uglavnom športska oprema je već na njima.
Razgovor proveden s učenicima IV d, II b, II c, III d i IV.c razreda

3. Nastava TZK-a se ostvaruje u manjoj športskoj dvorani koja je u sklopu škole. Pored dvorane je prolazna svlačionica, ustvari širi hodnik s klupom i vješalicom koja služi za presvlačenje učenika i pospremanje ponekih gimnastičkih sprava, otvorenoga tipa i kroz taj prostor nastavnik ulazi i u dvoranu i svoj kabinet. Pored je još jedna svlačionica s mogućnošću pranja ruku, koja može biti izolirana od dvorane.

4. Izvedbeni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture za učenike drugog do četvrtog razreda nastavnik Sabljak je sačinio prema Okvirnom nastavnom planu i programu za srednje škole i dobro je razrađen.

5. U vrijeme praćenja neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima uočeno je:

6. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture Mladen Sabljak:
- kod vrednovanja učeničkih postignuća i ocjenjivanja primjenjuje jednake podelemente za sve učenike od II. do IV. razreda; kugla odbojka košarka koluti, aerobne sposobnosti, dočim nigdje nije vidljivo što se ocjenjuje, kako je provedeno diferenciranje sadržaja koji se ocjenjuju i kriteriji ocjenjivanja, a većina je ocjena iz aktivnosti, ocjena je malo za ovo proteklo razdoblje (u pregledu rada nastavnika do 16.04.99. upisano je oko 5 - 8 pojedinačnih ocjena iz već navedenih elemenata).
- nastavnik je izvršio djelimično inicijalno testiranje motoričkih sposobnosti (samo četiri varijable - MSD, MPN, MPT,MPR od ukupno 11 varijabli koje bi trebao nastavnik pratiti).
Uvid u pregled rada nastavnika i Imenik učenika II. do IV. razreda.

Prijedlog mjera
1. Kako su razredni odjeli u školi s više od 35 učenika i to pretežito učenice. škola bi trebala osigurati u sljedećoj školskoj godini dva prostora za presvlaćenje učenica odvojena od športske dvorane, gdje će se učenice bez ometanja moći pripremiti za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Nije primjereno da je svlačionica otvorena (bez vrata) prema dvorani, a niti da je prolaz za nastavnike do kabineta ili dvorane. Trebalo bi pokrenuti postupak za ishođenje potrebne dokumentacije za eventualne građevinske intervencije u tim prostorima prema mogućnostima škole i drugih zainteresiranih institucija, kao i postupak za dobijanje takvih suglasnosti.

2. Nastavnik Mladen Sabljak treba u cijelosti primjeniti odredbe Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanju učenika u osnovnoj i srednjoj školi. Dakle, da bi nastavom tjelesne i zdravstvene kulture sigurno i efikasno utjecali na ukupnu osobnost učenika, njihov rad treba stalno
PRATITI, PROVJERAVATI I OCJENJIVATI. Bez stalnog i objektivnog vrednovanja rada učenika ne možemo govoriti o zadovoljavanju njihovih potreba i interesa, a dolazi u pitanje i ostvarenje ciljeva i zadaća tjelesne i zdravstvene kulture. Praćenjem i provjeravanjem mora se utvrditi tj. dobiti informaciju o tome kako su ostvarene sve zadaće tjelesne i zdravstvene kulture, a time se
- učenicima omogućuje uočavanje svojeg napretka kao i učinci svojega rada,
- nastavniku omogućuje točan uvid u sposobnosti učenika, njihove mogućnosti, napredak, kao i povratnu informaciju o kvaliteti programa ali i svojega rada,
- nastavniku istodobno omogućuje da realno planira, odnosno programira rad na početku školske godine.
Praćenje i vrednovanje učeničkih postignuća moguće je ako imamo cjelovite informacije dobijene inicijalnim, tranzitivnim ili finalnim testiranjima, obuhvaćajući tzv. elementarna znanja, znanja iz programskih sadržaja za svako godište, motoričke i funkcionalne sposobnosti, motorička dostignuća te aktivnosti i znanja u funkciji odgoja.

3.
Učenici koji neopravdano izostaju ili ne rade na satu tjelesne i zdravstvene kulture moraju biti evidentirani, a nastavnik i stručno pedagoška služba dužni su poduzeti sve odgojne i pedagoške mjere predviđene Statutom škole u slučaju zanemarivanja osnovnih učeničkih dužnosti. Pedagoška služba škole treba ispitati učenice i ustanoviti zbog čega ne vježbaju u večem broju, da li je to uobičajena praksa, koliko je motiviranost za rad u nastavi povezana s nastavnim sadržajima ili radom nastavnika, njegovim postupcima i o tome izvjestiti ovaj Zavod. Anketni list treba škola sastaviti sa stručnim savjetnicima Zavoda za unapređenje školstva.

4. U proteklom razdoblju od 1995 godine viši savjetnik Željko Štefanac imao je uvid u rad gospodina Sabljaka i ostalih nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture u školi. Održano je nekoliko stručnih aktiva u školi o čemu postoje izvješća i zabilješke. Činjenica je da je na rad profesora Sabljaka bilo primjedbi, utvrđeni su i propusti u planiranju i programiranju, pripremanju za nastavu što je nastavnik ispravio. Praćenju i provjeravanju učenika te vrednovanju njihovih postignuća i dalje nastavnik ne pridaje dovoljno pozornosti. Neposrednim uvidom i boravkom na satima 16. travnja 1999. godine (sate je nastavnik korektno izveo) stječe se (opažanjem) da su učenice ispod prosječnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te treba utvrditi uzrok tome. Više je mogućnosti za to od neredovitog dolaska učenica na nastavu, slab intenzitet rada i premalo efektivno vrijeme vježbanja, pasivno sudjelovanje učenica u radu, samostalno vježbanje učenica, nezainteresiranost učenica za nastavne sadržaje, prostor za vježbanje i sl.
Zavod za unapređenje školstva provest će više ciljanih uvida u ovoj i idućoj školskoj godini.
Bez najave uvida.

Izvješće je zaključeno dana 29. travnja 1999. godine, sačinjeno u pet (5) istovjetnih primjeraka i završava trečom (3) stranicom