MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Izvješće prosvjetnog inspektora Stjepana Brebera (Uprava prosvjetne inspekcije) Pučkom pravobraniteljuREPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE

KLASA: 602-03/99-1/85
URBROJ: 532-03-02/1-99-2
Zagreb, 7. svibnja 1999.

REPUBLIKA HRVATSKA
Pučki pravobranitelj

10000 ZAGREB
Opatička 4

veza: Broj: P.P.-501-99-1

Predmet: Izvješće

U svezi s vašim podneskom koji je u Ministarstvu prosvjete i športa zaprimljen 5. svibnja 1999. godine u kojem ste zatražili izvješće sa svim relevantnim podacima i ocjeni prosvjetnog inspektora o službeničkom statusu Mladena Sabljaka (u daljnjem tekstu: Prituženik), nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture Prve ekonomske škole u Zagrebu (u daljnjem tekstu: Škola), dajemo vam sljedeće izvješće.

Uvidom u službenu dokumentaciju Uprave prosvjetne inspekcije i Zavoda za unapređenje školstva ustanovljeno je:

1. Uprava prosvjetne inspekcije zaprimila je 29. ožujka 1999. godine anonimni podnesak učenica u svezi izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture nastavnika Mladena Sabljaka (Prilog broj 1)
Istoga dana podnesak je dostavljen u nadležnost Zavodu za unapređenje školstva (prilog 2.)

2. Prituženik dostavio je 23. travnja 1999. godine Upravi prosvjetne inspekcije podneska u svezi obavljenog stručno-pedagoškog nadzora od višeg savjetnika Željka Štefanca za kojega smatra da je inspektor koji je "istraživao navode iz nekakvog anonimnog pisma što ga je navodno primio ravnatelj škole Slavko Trupeljak" te zatražio kopiju navedenog "anonimnog pisma u kojem se blati mene i moj pedagoški rad".
Od inspektora Štefanca također je zatražio kopiju "anonimnog pisma" i jedan primjerak zapisnika o izvršenom nadzoru odnosno inspekciji kako navodi prituženik.
Podnositelj podneska, na kraju, moli "da na moje utemeljene i potpisane predstavke poput ove reagirajte barem s onoliko pozornosti koliko se u Ministarstvu poklanja anonimnim pismima" (prilog broj 3.).

3. Prituženik, prof., s 18 godina radnog iskustva ne razlikuje ulogu prosvjetnog inspektora od stručno-pedagoškog savjetnika ili školskog nadzoenika, što je znakovito te izražava osobnu sumnju u svezi nekakvog "anonimnog pisma" što ga je primio ravnatelj. Navodi prituženika i njegovo mišljenje potpuno je neutemeljeno obzirom da je postupak pokrenula Uprava prosvjetne inspekcije.

4. Ravnatelj i školski nadzornik odnosno savjetnik nisu obvezni dostaviti podnositelju podneska preslik anonimnog pisma, a o pozornosti Uprave prosvjetne inspekcije govore postupci i obavijesti o tim postupcima podnositelju podneska (prilog broj 4.).

5. Prituženik dostavio je Ministarstvu prosvjete i športa 26. travnja 1999. godine dopunu svom prethodnom podnesku, koji je ujedno dostavljen i pučkom pravobranitelju, a u kojem navodi za ravnatelja škole da "na svoj uobičajeni i već poznati način služeći se anonimnim pismom za kojeg tvrdi da ga je primio od njemu nepoznate osobe, ponovno pokušava ugroziti moj ljudski, profesionalni i strukovni pedagoški dignitet i mjesto u školi", a sve u svezi, prema mišljenju prituženika, zbog neutemeljene prijetnje ravnatelja u svezi s davanjem "Upozorenja o obvezama iz radnog odnosa" koju nije priložio svojoj dokumentaciji (prilog broj 6.).
Iz navoda prituženika i upozorenja ustanovljeno je da je ravnatelj u okviru svojih ovlasti pismeno upozorio podnositelja podneska na njegove obveze iz radnog odnosa i ukazao mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka kršenja tih obveza što prituženik smatra kao neutemeljeno upozorenje i osnov za brzometne "inspekcije"!
Navodi prituženika potpuno su proizvoljni i neutemeljeni, a citirano upozorenje o obvezama iz radnog odnosa nije ovlašten poništiti prosvjetni inspektor ili školski nadzornik.

6. O pozornosti i reagiranju Uprave prosvjetne inspekcije vidljivo je iz svih priloženih priloga (prilog broj 7.).

7. Na osnovu zahtjeva Uprave prosvjetne inspekcije obavljen je stručno-pedagoški nadzor u Školi i rad nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, Mladena Sabljaka, u svezi navoda anonimne grupe učenica. Stručno-pedagoški nalaz dostavljen je Upravi prosvjetne inspekcije 5. svibnja 1999. godine.
Viši savjetnik Željko Štefanac nadzorom je utvrdio činjenično stanje i ukazao je na probleme u svezi izvođenja nastave i konkretne nedostatke u radu prituženika, poglavito u svezi praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika, neopravdanog izostajanja učenika na satovima tjelesne i zdravstvene kulture i stručnog usavršavanja nastavnika (prilog broj 8.).
Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru dostavljen je i prituženiku što je utvrđeno na osnovu dopisa Zavoda za unapređenje školstva, Klasa: 602-03/99-01/115, Urbroj: 532-05-01-02/5-99-1 od 28. travnja 1999. godine (prilog broj 9.).

Na osnovi ustanovljenih činjenica izvodi se zaključak

1. Anonimni podnesak učenica škole, u svezi izvođenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture nastavnika Mladena Sabljaka, dostavljen je Upravi prosvjetne inspekcije 29. ožujka 1999. godine.

2. Uprava prosvjetne inspekcije dostavila je podnesak u nadležnost Zavodu za unapređenje školstva i zatražila stručno-pedagoški nadzor na osnovi podneska 23. travnja 1999. godine.

3. Prituženik je obaviješten od Uprave prosvjetne inspekcije da je njegov podnesak dostavljen u nadležnost Zavodu za unapređenje školstva.

4. Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru dostavljen je prof. Mladenu Sabljaku 28. travnja 1999. godine.

5. Na osnovi ustanovljenih činjenica vidljivo je da stručno-pedagoški nadzor nije inicirao ravnatelj Škole te da su navodi prituženika o tome proizvoljni i neutemeljeni. Ravnatelj je obvezan upozoriti zaposlenika da otkloni nepravilnosti i nedostatke u radu što je već ranije utvrdio ravnatelj, a sada i viši savjetnik u stručno-pedagoškom nadzoru. Takav postupak ravnatelja ne može se smatrati ugrožavanjem ljudskog, profesionalnog i pedagoškog digniteta prituženika.

S poštovanjem,

O tome obavijest:
1. Mladen Sabljak, prof.
10000 Zagreb, Đorđićeva 21
2. Prva ekonomska škola
1000 Zagreb, Medulićeva 33
3. Arhiva, ovdje