MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Viši savjetnik Željko Štefanac, dakako, može doći u onoliko "ciljanih inspekcija" koliko mu drago, jer je za to svojom funkcijom i ovlašten kadgod za to postoje opravdani razlozi. Zanimljivo je, međutim, da taj viši inspektor kao razlog za takve učestale "ciljane inspekcije" navodi da "Neposrednim uvidom i boravkom na satima 16. travnja 1999. godine (sate je nastavnik korektno izveo) stječe se (opažanjem) dojam da su učenice ispod prosječnih motoričkih i funkcionalnih sposobnosti te treba utvrditi uzrok tome."

Nekompetentno ocjenjujući motoričke i funkcionalne sposobnosti učenica tek na osnovu svojih dojmova (jer se to inače utvrđuje stručno provedenim pojedinačnim testovima za svakog učenika posebno), viši savjetnik Štefanac iz takvih svojih pukih dojmova zatim izvodi zaključke i o uzrocima.

U točki 5. Izvješća također se navodi da “Iz navoda prituženika i upozorenja ustanovljeno je da je ravnatelj u okviru svojih ovlasti pismeno upozorio podnositelja podneska na njegove obveze iz radnog odnosa i ukazao mu na mogućnost otkaza u slučaju nastavka kršenja tih obveza što prituženik smatra kao neutemeljeno upozorenje i osnov za brzometne "inspekcije". Ili gospodin Stjepan Breber nije pročitao pažljivo prošlogodišnji dopis mojeg odvjetnika gospodina Petra Babića, ili nije dobro shvatio. Jer u podnesku Vaš broj: KLASA: 602-03/98-01 Ur. broj: 251-88-01-98-348 od 18. svibnja 1998) se navodi: “Ovakva nedvosmislena prijetnja otkazom na osnovu četiri brzometne "inspekcije", od kojih su dvije ravnateljeve još i izmišljene, upućuju na očigledno smišljeno pripremanje otkaza mom klijentu nastavniku Mladenu Sabljaku, ...".

Iz tog navoda gospodina Brebera proizlazilo bi, dakle, da ravnatelj "u okviru svojih ovlasti", i onda kad ne prisustvuje nastavi, ima pravo upisati u Dnevnik rada i potpisati:

11. 05. 98.- IIc – 1 sat
obilazak nastave TZK na
srednjoškolskom igralištu
Trupeljak

Toga dana, naime, ravnatelj Trupeljak uopće nije bio na satu (vidi Prilog II). Podnesak gospodina Petra Babića poslan je 18. svibnja 1998. godine ravnatelju Prve ekonomske škole, Školskom odboru Prve ekonomske škole i Ministarstvu prosvjete i športa.

Školski odbor na koji me uputila Prosvjetna inspekcija kao na nadležni organ, na to nije uopće reagirao.

Jednako je zanimljivo da nitko nije reagirao na famoznu ravnateljevu "Obavijest razredniku i roditeljima učenika IIId razreda" (Prilog III), pa su tako ostala bez odgovora slijedeća pitanja:

tko je školu ovlastio da u ime roditelja sklapa ugovor o suradnji sa turističkom agencijom;
("....preko turističke agencije s kojom škola nema potpisani ugovor o poslovnoj suradnji.")

kako to da roditelji učenika samo jednog razreda moraju potpisivati punomoći razredniku (voditelju maturalnog putovanja) kod javnog bilježnika Obzirom da je u Španjolsku na maturalno putovanje osim IIId razreda išao sa istom agencijom ("s kojom škola nema potpisan ugovor o suradnji") i IIIa razred vrlo je znakovito da su ovu "OBAVIJEST.." dobili samo razrednik i roditelji IIId razreda.; (...Stoga Vas molim da iz razloga obostrane koristi potpišete priloženu PUNOMOĆ-IZJAVU te da je ovjerite kod javnog bilježnika.”)

Da li učenike na maturalna putovanja može voditi i netko iz neke druge radne organizacije;
("...ukoliko je opunomočenik Vašeg djeteta djelatnik naše škole...")

Umjesto odgovarajuće reakcije nadležnih organa Ministarstva prosvjete i športa odnosno njegovih službi nadzora, pojavilo se, evo, ovo anonimno pismo u kojemu se tobože "učenice Prve ekonomske škole" žale da im "gospodin Sabljak... pokazuje neki članak iz novina koji je on pisao u vezi ekskurzija...".. Riječ je, dakako, o članku što ga je napisao novinar Mario Profaca i objavio u "Vjesniku", a budući da je to bilo 17. svibnja 1998. doista je nevjerojatno da bi autor anonimnog pisma taj članak uopće spominjao, osim ako bi pismo pisao ravnatelj Slavko Trupeljak, koji jedini ima razloga da već godinu dana misli na taj članak u kojemu je spomenut imenom i prezimenom.

Na žalost, čini se da u Ministarstvu prosvjete i športa, pa ni u Upravi prosvjetne inspekcije nitko ne čita "Vjesnik", jer na navode iz tog članka nije bilo odgovarajuće reakcije nadležnih organa i bez mojih predstavki i pritužbi. Oni, dakako, reagiraju samo na anonimna pisma.

U Izvješću se dalje navodi: “Viši savjetnik Željko Štefanac nadzorom je utvrdio činjenično stanje i ukazao je na probleme u svezi izvođenja nastave i konkretne nedostatke u radu prituženika, poglavito u svezi praćenja, provjeravanja i ocjenjivanja znanja učenika, neopravdanog izostajanja učenika na satovima tjelesne i zdravstvene kulture i stručnog usavršavanja nastavnika (prilog broj 8).”

Članak 6. Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Prilog IV) glasi: “Učenikov uspjeh u svakom predmetu ocjenjuje se po elementima najmanje dva puta u pojedinom polugodištu. Ocjenjivanje ne smije vremenski biti raspoređeno na kraj ocjenjivačkog razdoblja.” U svom Nalazu o stručno-pedagoškom nadzoru viši savjetnik Željko Štefanac navodi: "...ocjena je malo za ovo proteklo razdoblje (u pregledu rada nastavnika do 16. 04. 99. upisano je oko 5 – 8 pojedinačnih ocjena...). Obzirom da ocjene u Imeniku učenika u kojem su upisana 4 elementa dogovorena na nivou stručnog vijeća TZK-e proizlaze iz pregleda rada nastavnika, a ima ih između 5 i 7, evidentno jeda se ja baš pridržavam spomenutog Pravilnika, upravo suprotno od onoga što proizvoljno navodi gospodin Štefanac.

Uvidom u Dnevnik rada IVd razreda može se ustanoviti da su toga dana, 16. 04. 1999. iz škole cijeli dan izbivale 22 učenice, ali načelnika Uprave prosvjetne inspekcije to ne zanima, nego on njihov izostanak iz škole a priori naziva "neopravdanim izostajanjem učenika sa satova tjelesne i zdravstvene kulture", priključujući se špekulacijama navedenim u Nalazu gospodina Štefanca da bi za to trebalo tražiti uzrok u mom odnosu prema učenicama.

Ako bi tome doista bilo tako, onda bi bilo za očekivati da viši savjetnik Željko Štefanac tako tumaći i izostanak tih učenica i sa svih ostalih predmeta onih profesora što su toga dana imali nastavu u IVd razredu. No, tim nastavnicima ne najavljuje "ciljane uvide u ovoj i idućoj školskoj godini". Dakako, "bez najave uvida", niti je preporučio provođenje posebne ankete kako bi se utvrdilo zbog čega ne dolaze na satove tih nastavnika “u većem broju, da li je to uobičajena praksa, koliko je motiviranost za rad u nastavi povezana s nastavnim sadržajima, ili radom nastavnika, njegovim postupcima i o tome izvijestiti ovaj Zavod. Anketni list treba škola sastaviti sa stručnim savjetnicima Zavoda za unapređenje školstva”.

Kao što sam Vam već argumentirano naveo u mojim pritužbama, kad je posrijedi ravnatelj Slavko Trupeljak, on još uvijek bezuspješno usmjerava i fokusira rad Uprave prosvjetne inspekcije i Zavoda za unapređenje školstva isključivo na upornom praćenju jesu li se napokon ispunile puste tlapnje o njegovom očekivanom "ponovljenog kršenja radnih obveza", u kojem slučaju bi mi, kako je najavio svojim "Upozorenjem o obvezama iz radnog odnosa" od 18. svibnja 1998. "razmotrio mogućnost otkaza ugovora o radu sklopljenog 10. srpnja 1996. godine."

S poštovanjem,
Mladen Sabljak

Zagreb, 22. svibnja, 1999.

PRILOZI:
1. Prilog I: Kopija pojedinih članaka Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjim školama i učeničkim domovima u Hrvatskoj;

2. Prilog II: Preslik potpisane izjave ravnatelja o obilasku nastave TZK-e iz Dnevnika rada IIIc razreda;

3. Prilog III: "Obavijest razredniku i roditeljima učenika IIId razreda";

4. Prilog IV: Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi;

O tome obavijest:
Ministarstvo prosvjete i športa
n/r ministra Božidara Pugelnika

10000 ZAGREB
Trg burze 6

Ministarstvo prosvjete i športa
Prosvjetna inspekcija

10000 ZAGREB, Trg burze 6

Zavod za unapređenje školstva
Zagreb, Badalićeva 24