MOBBING, ZLOSTAVLJANJE NA RADNOM MJESTU, ZAŠTITA DOSTOJANSTVA

Z A P I S N I K
sa sastanka Stručnog vijeća TZK-e

Sastanak je održan 31. svibnja 1999. godine na zahtjev profesora Stjepana Levanića v.d. sindikalnog povjerenika Sindikalne podružnice Prve ekonomske škole kojoj se prof. Mladen Sabljak obratio radi zaštite svojih prava iz radnog odnosa. Sastanku su bili nazočni prof. Jasna Rešković, predsjednik Stručnog vijeća; prof. Milena Rabar i prof. Mladen Sabljak, članovi Stručnog vijeća.

Dnevni red sastanka bio je slijedeći:

Analiza "Nalaza o stručno-pedagoškom nadzoru u PRVOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI Medulićeva 33" višeg savjetnika Željka Štefanca provedenog 16.travnja 1999.godine.

Pročitali smo “Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru..” višeg savjetnika Željka Štefanca i dio “Izvješća” načelnika Uprave prosvjetne inspekcije Stjepana Brebera vezan za taj nalaz. Svoje primjedbe iznosimo u slijedećim točkama:

1.“...Često puta se dečki i cure zajedno presvlače za nastavu jer uglavnom športska oprema je već na njima." (str.1. točka 2)
Ovakav navod je neistinit iz slijedećih razloga:

- Postoji jedna svlačionica i jedan hodnik koji služi za spremanje sprava, za prolaz i presvlačenje učenika te za prolaz nastavnika u kabinet i u dvoranu i nikad nismo dozvoljavali da se učenici i učenice zajedno presvlače.

- Nadalje, ovakav navod ne odgovara istini jer je dogovor na nivou Stručnog vijeća TZK-e da učenici i učenice nose posebnu športsku opremu za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture. Razlozi tom dogovoru su higijenske navike koje se moraju razvijati kod učenika i nepostojanje uvjeta za održavanje osobne higijene u samoj dvorani za tjelesnu i zdravstvenu kulturu. Smatramo da samo 6 slavina u samo jednoj svlačionici ne zadovoljava potrebe održavanja osobne higijene nakon održanog sata TZK-e. Osim toga, WC se ne nalazi u sklopu same dvorane nego se koristi WC u hodniku škole.

- Kao treći razlog zbog kojeg inzistiramo na nošenju posebne športske opreme jeste i čistoća same dvorane koja se nedostatno čisti i to bez sredstava za dezinfekciju.

2. "Učenici koji neopravdano izostaju..." (str 3. točka 3.) gospodin Željko Štefanac zaključuje na osnovu svog navoda na str 2. točka 5. stavak 1. a koji glasi: "...-u IVd razredu od 38 učenika u razredu, nazočno na satu 16, vježba 11 a 5 učenica zbog nekog razloga ne vježba."; te "...neopravdanog izostajanja učenika na satovima tjelesne i zdravstvene kulture..." (točka 7. stavak 2. Izvješća načelnika Uprave prosvjetne inspekcije gospodina Stjepana Brebera).
Ovakav zaključak iz “Nalaza o stručno-pedagoškom nadzoru” gospodina Željka Štefanca i navod iz “Izvješća” gospodina Stjepana Brebera su neistiniti jer se uvidom u Dnevnik rada IVd razreda može ustanoviti da su toga dana (16.travnja 1999.) sa nastave cijeli dan (dakle ne samo sa sata tjelesne i zdravstvene kulture) izbivale 22 učenice pa se ne može unaprijed tvrditi da “...neopravdano izostaju sa satova tjelesne i zdravstvene kulture...” Osim toga, IVd razred je nastavu TZK-e imao drugi sat pa se uvidom u Dnevnik rada na licu mjesta moglo konstatirati da tih 22 učenice nije bilo već prvi sat.

3."...- kod vrednovanja učeničkih postignuća i ocjenjivanja primjenjuje jednake podelemente za sve učenike od II. do IV. razreda..." (str. 2 točka 6 stavak 1.).
Svi nastavnici TZK-e kod vrednovanja učeničkih postignuća i ocjenjivanja primjenjujemo iste podelemente (odbojka, košarka, aerobne sposobnosti i.t.d.), a dogovorili smo ih na početku školske godine i na osnovu dogovora je napravljen i Izvedbeni plan i program od I – IV razreda. Na temelju Izvedbenog plana i programa svaki nastavnik izrađuje dnevne pripreme.

4. "...nigdje nije vidljivo što se ocjenjuje, kako je provedeno diferenciranje sadržaja koji se ocjenjuju,.." (str. 2 točka 6. stavak 1.
Diferenciranje sadržaja vidljivo je iz Izvedbenog plana i programa i iz nastavnikovih dnevnih priprema koje profesor Mladen Sabljak ima napravljene za cijelu školsku godinu. Isto tako iz navedenih dokumenata vidljivo je i što se ocjenjuje.

5. "...ocjena je malo za ovo proteklo razdoblje (u pregledu rada nastavnika do 16. 04. 99. upisano je oko 5 – 8 pojedinačnih ocjena.." (str. 2 točka 6. stavak 1.).
Članak 6. Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi glasi: "Učenikov uspjeh u svakom predmetu ocjenjuje se po elementima najmanje dva puta u pojedinom polugodištu. Ocjenjivanje ne smije vremenski biti raspoređeno na kraj ocjenjivačkog razdoblja." Ocjene u Imeniku učenika u kojem su upisana 4 elementa (motorička znanja, motoričke sposobnosti, aerobne sposobnosti, aktivnost) dogovorena na nivou stručnog vijeća TZK-e proizlaze iz pregleda rada nastavnika. Na dan dolaska gospodina Željka Štefanca (16.travnja 1999.godine) profesor Mladen Sabljak imao je u Imeniku učenika upisane 3 ocjene za aktivnost, 1-2 ocjene za motorička znanja, 1-2 ocjene za motoričke sposobnosti i 1 ocjenu za aerobne sposobnosti. Dakle ukupno 5 i 7 ocjena u nepuna tri mjeseca nastave pa je evidentno da se profesor Mladen Sabljak pridržava Pravilnika o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi kao i ostali nastavnici TZK-e.

6. "...Činjenica je da je na rad profesora Sabljaka bilo primjedbi,..."; "...Održano je nekoliko stručnih aktiva u školi o čemu postoje izvješća i zabilješke..." (str 3. točka 4.)
Istina je da smo na našu inicijativu zadnji sastanak Stručnog vijeća TZK-e uz prisustvo višeg savjetnika Željka Štefanca imali 14. rujna 1998. godine. Sastanku su još prisustvovali ravnatelj Škole gospodin Slavko Trupeljak i voditeljica I smjene gospođa Biserka Viljetić. Teme su bile stručnog karaktera. Na rad bilo kojeg nastavnika TZK-e pa tako ni na rad profesora Mladena Sabljaka niti na jednom sastanku nismo čuli niti jedan prigovor. Viši savjetnik Željko Štefanac pisao je zabilješke i vodio zapisnik koji mi do danas još nismo dobili.

I na kraju, napravili bismo jedan opći osvrt na "Nalaz o stručno-pedagoškom nadzoru u PRVOJ EKONOMSKOJ ŠKOLI Medulićeva 33" višeg savjetnika Željka Štefanca provedenog 16.travnja 1999.godine. Naime, zadnji puta ( 19. prosinca 1995.) kada je viši savjetnik Željko Štefanac bio u stručno-pedagoškom nadzoru svim nastavnicima TZK-e u Prvoj ekonomskoj školi, u "Zapisniku" se nigdje ne navodi: "...nigdje nije vidljivo što se ocjenjuje, kako je provedeno diferenciranje sadržaja koji se ocjenjuju,.." što se pokušava sada pripisati profesoru Mladenu Sabljaku, a način našeg rada je ostao isti. Smatramo da u postojećim (lošim) uvjetima rada dajemo sve od sebe i izvršavamo svoje zadatke više nego korektno. A postojeći uvjeti su slijedeći:
- mala dvorana (cca 110 čm);
- nema nikakvih uvjeta za održavanje osobne higijene;
- nedostatno čišćenje dvorane bez dezinfekcijskih sredstava;
- nema podjele učenika po spolu na nastavi TZK-e;
- neupotrebljive sprave u dvorani za TZK-u;
- veliki broj učenika i učenica na satu TZK-e;
Neobjektivno je u takvim uvjetima koji ne predstavljaju nikakvu motivaciju za rad i ne mogu zadovoljiti potrebe i interese učenika, očekivati visoke motoričke i funkcionalne sposobnosti. Još je veća pogreška izvoditi zaključke o motoričkim i funkcionalnim sposobnostima učenika na osnovu dojmova koji se stječu opažanjem.

Ako pokušate razgovarati sa učenicima, a što smo mi nastavnici u nekoliko navrata i učinili jer imamo povremenih problema sa njihovom aktivnošću i redovitošću, sami ćete doći do zaključka da su tih uvjeta i oni sami svjesni te da je to i osnovni uzrok njihovoj neaktivnosti.

U Zagrebu, 31. svibnja 1999.godine

Predsjednik Stručnog vijeća
tjelesne i zdravstvene kulture
JASNA REŠKOVIĆ, prof.