Automat za svjetlo


Ovakvim uređajem postižete efekt paljenja svjetla u sumrak te držanje toga svjetla upaljenim određeno vrijeme. Kao svjetlosni senzor služi fototranzistor Q1 koji aktivira elektroniku kojom se pobuđuje integrirani krug IC2 koji služi kao tajmer. Uvećana slika sa šeme IC2 je prikazana na donjoj slici skupa sa brojevima pinova

.

Opis rada:

Uređaj je direktno priključen na mrežu a nulti vod se spaja na masu pločice. Izmjenični napon se ispravlja preko diode D4 i sa elementima R16 i ZD1 smanjuje na 30V, te se filtrira preko C8. Integrirani krug IC1 u sebi sadržava 4 NI vrata sa karakteristikama šmitova okidnog sklopa ( na shemi prikazan kao 4 NI vrata). Na prvi ulaz IC1 vezan je fototranzistor Q1. U toku dnevne svjetlosti tranzistor je u zasićenju pa je napon na kolektoru mali što prouzročuje "0" na ulazu IC1 te "1" na izlazu, te se kondenzator C2 puni preko D1. Opadanjem dnevne svjetlosti tranzistor Q1 sve više ide u zapiranje pa se na izlazu IC1a javlja "0" te kondenzator C2 prazni te se prebacuje izlaz IC1b u "1". Taj napon se prenosi i na ulaz IC1c te njegov izlaz prelazi jedno vrijeme u "0". To vrijeme ovisi o vrijednostima R6 i C4. Prelaskom tog izlaza u "0" okida se tajmer i preko njegova izlaza okida se trijak koji uključuje svjetlo. Za ručno uklučivanje i isključivanje predviđeni su prekidači S1 i S2. Trajanje periode svijetljenja sijalice ovisi o vrijednostima elemenata R12, R13 i C6. Ovdje dane vrijednosti držati će sijalicu uključenu četiri sata. Zadnja vrata (IC1d) upotrebljena su kao astabil koji aktivira tranzistor Q2 koji pali LED1. LED-ica zasvjetli u kratkim impulsima i to nam je indikator da li sklop radi. Korisno je ugraditit i jednu sklopku na faznome vodu zbog eventualnih iskapčanja.Također treba imati na umu da IC1 ima pinove za napajanje i masu!

Tablica elemenata:

Element (naziv ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
4093 IC1 1  
ZN1034 IC2 1  
Tranzistori      
2N5777 fototranzistor Q1 1  
VN10KM (JFET) Q2 1  
Diode i slično      
1N4148 D1,D2,D3 3  
1N4007 D4 1  
LED zelena 3mm LED1 1  
Zener dioda 30V ZD1 1  
Trijak TIC 206D Tr1 1  
Otpornici      
100k R1,R5-R7    
1k R2    
10M R3    
10k R4,R9    
3,3M R8    
22k R10    
150k R12*    
1,5M R13    
1,2k/1W R14    
10k/5W R15    
Kondenzatori      
10u/16V elektrolit C1    
1u C2,C5,C6*    
10n C3,C4    
100u/16V C7    
100u/63V C8    
Ostali elementi      
Sklopka S1,S2 2  
Osigurač 1A tromi Osi 1  
Podnožja za integrirane krugove 14 pin   2  
    Ukupno:  

*Označava elemente čije se vrijednosti mogu mjenjati!