AUTOMATSKO SVIJETLO


Ovakav sklop omogućiti će vam snalaženje prilikom nestanka električne energije. Dakle prilikom nestanka struje (prof. Lujić bi me ubio zbog ove rečenice!) tj napona (!) ovakav sklop će omogućiti paljenje žarulje L1 te prikladnu rasvjetu vašega doma (ili vikendice). Sklop se dok ima napona napaja iz mreže preko elemenata Tr1, G1 i C1.Transformator se montira na pločicu i ima omjer 220/6 sa 50mA struje na sekundaru..Tada struja teče kroz pinove 1 i 2 optokaplera i te tranzistor u optokapleru vodi i stvara mali prednapon bazi tranzistora T1 tako da je ovaj zakočen i ne može dati potrebnu struju žarulji. Nestankom napona tranzistor u optokapleru prelazi u zapiranje a T1 u zasićenje (oba se napajaju iz akumulatora!) te tako prosvjetli žarulja L1. Dioda D1 sprečava struju da ne bi prošla kroz LED optokaplera. Sa vrijednosti otpornika R1 podešavamo struju punjenja akumulatora (može varirati u rasponu 2mA-40mA ovisno o vrijednosti otpora R1) dok LED1 služi za indikaciju. Fotootpornik služi da se žarulja ne upali ako je nestalo napona a još je dobro osvjetljenje prostorije. Sa sklopkom S1 možemo pojačati svijetlost žarulje. Za žarulju je preporučljivo upotrijebiti žarulju vrijednosti 2,5V i 0,2A.

Tablica elemenata

Element (vrijednost ili oznaka) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
Optokapler CNY 17 IC1 1  
Tranzistor BC 238 T1 1  
Graetz most B40 C800 G1 1  
Dioda 1N4148 D1 1  
LED žuta 3mm LED1 1  
Fotootpornik M9960 LDR 1  
Otpornici      
10R* R1 1  
220R R2,R4 2  
1k R3 1  
Kondenzatori      
470u/10V elektrolit C1 1  
Ostali elementi      
Žarulja E10 (2,5V 0,2A) L1 1  
Podnožje za IC1 6pinsko   1  
Transformator 220/6V 50mA Tr1 1  
Akumulatori NiCd 1,2V 500mAh U 4  
    Ukupno