Istosmjerna napajanja


Filtracija samo sa kondenzatorom C1
Filtracija sa "L" filtrom (L1-C1)
Filtracija sa "T" filtrom (L1-C1-L2)
Filtracija sa "pi" filtrom (C1-L1-C2)

Svako istosmjerno napajanje koje se izvodi iz normalnog gradskog napona zahtjeva četiri koraka:
1.) Transformaciju - napon se smanjuje na određenu vrijednost, još je uvijek izmjeničan, a u tu svrhu upotrebljavamo transformator
2.) Ispravljanje - pretvaranje izmjeničnog napona u istosmjerni, napon na izlazu ima veliku valovitost. U biti ispravljanje se svodi na propuštanje pozitvnih poluperioda i preusmjeravanje negative tako da se i ona računa kao pozitivan. U tu svrhu koristimo se diodama spojenih u most (Graetz).
3.) Filtriranje - smanjuje se valovitost ispravljenog napona tako da je sada napon skoro ravan, mada i tu ima manjih valova. Za filtre se upotrebljuju kondenzatori i zavojnice a izlazni napon je nešto veći od ulaznog zbog induktivnih i kapacitivnih svojstava kruga.
4.) Stabilizacija sada se napokon napon dovoljno stabilizira na određenu razinu istosmjernog napona. Sa dobrom filtracijom i u nehaztjevnim sklopovima ovu fazu možemo i preskočiti. Za stabilizaciju upotrebljavamo stabilizatore napona. Bitno je da ulazni napon bude za volt-dva veći od izlaznog. Postoje stabilizatori pozitivnog (oznaka 78xx xx ozanačava vrijednost napona na koji se stabilizira) i negativnog (79xx) napona.

Na gornjim slikama prikazana su istosmjena napajanja sa različitim filtrima. Na slici ispod možete vidjeti kako je izvedeno jedno simetrično napajanje. Za takvo napajanje nam je potreban poseban transformator sa dva sekundara koji su protufazni.

Istosmjerno napajanje bez stabilizatora

Vrlo često, a naročito kod izgradnje pojačala, moramo napraviti napajanje čiji iznos prelazi standardne vrijednosti stabilizatora ili nam ti stabilizatori nisu dovoljno dobri zbog ograničenja struje kroz njih. Tada se upotrebljavaju napajanja bez stabilzatora odnosno samo sa transformacijom, ispravljanjem i filtriranjem. Shema takvog sklopa je prikazana na sljedećoj slici

- Transformator transformira napon sa 220V na neku vrijednost U (efektivna vrijednost). Vršna vrijednost napona je U *1,41. Vršni napopn nam treba jer se nakon ispravljanja preko gretza kondenzator nabija na vršnu vrijednost napona. Napon se na graetzu smanji za 1,5V te formula za izlazni napon (onaj koji nam treba za napajanje) glasi:
Ui=1,41*U-1,5V
Što znači da prema tome naponu izabirete transformator koji mora na sekundaru davati napon U:
U=(Ui+1,5V)/1,41
Međutim da bi ovakav slučaj bio ostvaren kondenzator C1 treba imati kapacitet barem 1000uF a a poželjno viši ili ih nekoliko spojite u seriju. Treba obratiti pozornost na ukupnu struju jer U-I karakteristika nestabiliziranog istosmjernog napajanja opada kod jačih opterećenja. U sklop se ugrađuje i osigurač (F1). Stabilizatori imaju u sebi ugrađenu zaštitu od kratkog spoja. Da se kod ovog sklopa dogodilo nešto takvo ugrađen je osigurač. Njega treba pažljivo odabrati (struja, vrijeme reagiranja) u skladu sa osobinama sklopa