LED - mogućnosti i spajanja


Svima nama dobro su poznate LE ili svijetljeće diode. Njihova glavna karakteristika je da isijavaju elektromagnetske valove (svijetlost) kada su propusno polarizirane tj. kada kroz njih proteče određena jakost struje. To su ujedno dvije najvažnije karakteristike LED-ica. Ovisno o materijalu izrade one emitiraju određenu valnu duljinu tj određenu boju svijetlosti. Danas se mogu naći i LED-ice koje emitiraju više valnih duljina, ovisno o struji kroz nju. Koristimo ih za indikaciju, displeje ili za među sklopovnu komunikaciju. Struju kroz LED-icu u tim slučajevima treba ograničiti. Ovisno o naponu i struji svijetljenja odabire se odgovarujći otpornik. Primjenom kirchoffova pravila za padove napona u strujnome krugu, gledajući shemu 1 imamo formulu za otpornik:
R=(U-Ud)/Id

Shema 1. Pojednostavljena shema spajanja LED-ice

Pošto napon u većine tipova na LED-ici iznosi oko 1.5V a struja svijetljenja od 10mA do 15mA iz tablice možete očitati vrijednosti otpornika R za pojedini napon U.

Napon (V) Otpornik (om)
24 1500
15 900
12 700
6 300
5 233
3 100

Vrijednosti otpornika u tablici nisu po propisanim standardima pa treba uzeti najbliže. Otpornici su računati za struju od 15mA!

Kako za neke tipove LED-ica treba struja koja je jača od 15mA u tablici su prikazani svi potrebni podaci za LED(koje još nisam prikupio):

Boja Struja svjetljenja (mA) Napon Valna duljina
Infra crvena 130    
Crvena      
Narančasta      
Žuta      
Zelena      
Plava      

Međutim upotrebom otpornika ograničili smo se na samo jedan napon. U slučaju da radimo sa više napona moramo osigurati strujni izvor konstantne struje od 15mA. U sljedećoj tablici dani su neki primjeri:

Shema:
Opis: Sa N-kanalnim JFET-om i zaštitom i ispravljačem Sa bipolarnim tranzistorom i stabilzacijom napona na emiteru tranzistora Sa stabilizatorom napona
Karakteristike 5-30V DC, 5-20V AC , JFET nije kritičan, T=BC108, ZD=6V, Rc=Rb=33R, Re=250R U=6-12V DC IC1=7805,R=330R, C=0,33uF U=7-35V