Mjerač kapaciteta


Dana je shema mjerača kapaciteta od 100pF do 1uF. Taj je opseg podjeljen u 4 podopsega: 100p-1000p, 1n-10n, 10n-100n i 0,1u-1u. U sklopu su upotrebljena 4 integrirana kruga 7400 (4*NI). Prvo od njih je oscilator frekvencije 100kHz a ostali služe za djeljenje te frekvencije i to svaki tu frekvenciju smanji 10 puta. Tako dobijemo izmjenični signal potreban za mjerenje struje koji preko preklopnika S3 vodi na tranzistorsku sklopku. Paralelno priključeno tranzistoru je mjerni krug koji se sastoji od kondenzatora kojima se podešava mjerno područje, ispravljačke diode, mjernog instrumenta i potenciometra. Mjerni instrumnent je ampermetar sa svitkom, mjernog opsega do 100uA. Krug se napaja iz izvora napona 5V a uključuje se pritiskom na sklopku S2. Pinove za napajanje i masu integriranih krugova također spojite na napon napajanja (iza sklopke!) . Prije mjerneja je potrebno izvršiti podešavanje: na mjestu kondenzatora Cx postavite kondnzator vrijednosti 1uF. Prebacite preklopnik u položaj 4 (mjerno područje 1uF). Postavite potenciometar na najveću vrijednost i uključite instrument. Sada polako zakrećite potenciomear dok se na ampermetru ne dođe do maksimalne struje. Podnožja u koja ćete ubadati ispitni kondenzator je moguće napraviti iz podnožja za IC. Sklopka S1 nije potrebna.

Tablica elemenata:

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Poluvodiči      
7400 integrirani krug IC1-IC4 4  
BC108 tranzistor Q1 1  
1N4148 dioda D1 1  
Otpornici      
470R R1 1  
1k R2,R6 2  
1,5k R3-R5 3  
100 R7,R8 2  
22k potenciometar R9 1  
Kondenzatori      
4,7n C1 1  
33n C2 1  
680n C3 1  
20u/16V elektrolit C4 1  
1u C5 1  
0,1u C6 1  
10n C7 1  
1n C8 1  
Ostalo      
Baterija 5V (ili izvor napajanja) U 1  
Ampermetar 100uA M1 1  
Priključnice   6  
Sklopka S1,S2 2  
Preklopnik 2*4 S3 1  
    Ukupno: