Pikoamper metar


U krugu je upotrevbljeno operacijsko pojačalo CA3420 kojemu ulazna struja može biti 0,2pA pa je prihvatljivo za rad u ovakvim aplikacijama. OPA ostavaruje povratnu vezu preko otpornika mjernog područja i otpornika R3. Sklop ima četiri mjerna područja od ±1.5pa,±5pA,±15pA i ±50pA a ulazi su ima kako je prikazano na shemi. CA3420 je izrađeno u BiCMOS tehnici a na pinove 1 i 5 veže se promjenjivi otpornika od 10 k čiji kliznik izvedemo na minus pol napajanja OPA-e. Pošto će se sa ovakvim ampermetrom moći mjeriti struje obaju polariteta za mjerni instrument (M1) predlažem ili digitalni ili onaj koji može prikazati oba polariteta a mjerno područje je od 500uA do -500uA. Svi elementi su 1% tolerancije!

Tablica elemenata:

Element(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Operacijska pojačala      
CA3420 OPA1 1  
Otpornici      
1M R1 1  
10M R2 1  
1k R3 1  
1,5k R4,R8 2  
430 R5 1  
150 R6 1  
11k R7 1  
68 R9 1  
1k potenciometar P1 1  
10k potenciometar   1  
Kondnzatori      
10p C1 1  
Ostalo      
Izvor simetričnog napajanja ±1,5V U1,U2 1  
Ampermetar 500uA - -500uA M1 1  
Priključnice   9  
    Ukupno