Regulator za alternator


Elektromehanički regulator za alternator u automobilu može se zamijeniti elektroničkom verzijom toga uređaja. Izvor referentonog napona čini zener dioda sa R1 i P1 koji se namjesti da Q1 provede kod napona od 14,1V. Tako blokira tranzistore Q2 i Q3te prestane eći struja kroz uzbudni namot alternatora. Ako napon na tranzistoru Q1 padne na 13,8 tada on ulazi u zapiranje a Q2 i Q3 provedu te pobude altenator.

Tablica elemenata:

Element (oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Tranzistori      
BC160 Q1-Q3 3  
Diode      
1N4148 D1,D2 2  
6,8V zener D3 1  
Otpornici      
1k R1,R4 2  
470 R2 1  
560 R3 1  
910 R5 1  
270 R6 1  
120 R7 1  
10k R8 1  
1k potenciometar P1 1  
Ostalo      
kondenzator 0,33u C1 1  
priključci   3  
    Ukupno