Trokanalni light show


Riječ je o trokanalnom light showu sa kojim čete moći pokrenuti žarulje do 100W (moguće je vučenje i do 200W ali tada postoji opasnost od pregaranja osigurača!). Najbrži efekt ritma se dobije na malim vatažama ali sa time i manje osvjetljenje. Sa žaruljama pak od 100W dobiti ćete dobro osvjetljenje ali to povlači sa sobom neke probleme: mala brzina odaziva te morate stavljati hladnjake na tirizistore. Potrebna je pažnja pri radu sa ovim sklopom jer su neki djelovi na pločici izravno pod naponom gradske mreže te savjetujem ugradnju u plastično kućište. Također bi ilo dobro na mikrofon postaviti spužvu radi vibracija.
Opis rada:
Ulazni signal iz mikrofona se pojačava na Q1 te pojačan ide na filtre sačinjene od operacionih pojačala. U sklopu je korišten 741 ali su moguće i promjene "dobrog starog". U sklopu su tri filtarska sklopa: za visoke, srednje i niske frekvencije. Jačinu ulaznog signala u filtre se namješta pomoću potenciometara. Izlazni signali sa filtara vode se na upravljaču elektrodu tirizistora. Da bi se izbjegle smetnje kod uključenja i rada tirizistora ugrađen je sklop za detekciju nule sastavljen od Q2,Q3 i okolnih elemenata. Zahvaljujući tome tirizistor se uključiva pomoću malog napona između katode i anode što ne stvara smetnje. Sklop se napaja iz gradske mrežu preko transformatora, graetza i filtarskih kondenzatora. Transformator je 220/2*9 a mora davati struju od 100mA na izlazu.

Tablica elemenata

Elemenat(oznaka ili vrijednost) Pozicija Komada Cijena
Integrirani krugovi      
741 IC1-IC3 3  
Tranzistori      
BC108 Q1 1  
BC107 Q2,Q3 2  
Diode i tirizistori      
1N4005 D1-D5 5  
1N4007 D6-D8 3  
C106D Ti1-Ti3 3  
Otpornici      
15k R1,R2 2  
120k R3 1  
82k R4 1  
12k R5 1  
47k R6,R7 2  
100R R8,R16 2  
2,2k R9,R17 2  
43k R11,R14,R15 3  
470k R12,R19 2  
1,2k R10,R13,R16 3  
56k R21 1  
10k R20,R22 2  
1k R23 1  
10k potenciometar P1-P3 3  
Kondenzatori      
220u/16V elektrolit C1 1  
47u/16V elektrolit C2 1  
100u/16V elektrolit C3 1  
3,3n C4,C5 2  
10n C6,C8,C9 3  
330p C7 1  
1000u/40V elektrolit C10,C11 2  
100n C12 1  
Ostali elementi      
Transformator 220V/2*9V
2VA(izlazna struja 100mA!)
Tr1 1  
Sklopka S1 1  
Osigurač 3A tromi Osi1 1  
Žarulje 25W (crvena,plava i žuta) L1-L3 3  
Kondenzatorski mikrofon Mic 1  
Podnožja za IC   3  
Postolja za osigurač   2  
Grla za žarulje   3  
Utikač   1  
Lemne ušice   16  
    Ukupno: