Još jedan VU-metar? Pošo si glavom čovječe!


Ovakav VU-metar izrađen je od komparatora VR te strujnog kruga sa izvorom U. Komparatori su elementi koji uspoređuju napone na dva ulaza te tako davaju izlazni napon. U ovom slučaju uzimaju uzorke istosmjernih napona na otpornicima te ih uspoređuju sa ulaznim izmjeničnim signalom. Kada je signal iz mikrofona veći od pada napona na otpornicima tada će u ovisnosti o jačini signala sijetliti pojedina LED-ica. Budući da se sklop gradi za male jakosti struja i napona moguća je i gradnja bez otpornika na LED-icama. Komparatore VR1-VR5 možete uzeti bilo koje a još bi najbolje bilo kada bi bili integrirani u jedan čip pa bi se olakšalo spajanje. Na slici je prikazan VU-metar sa 5 LED-ica ali se može proširaiti dodavjući mu komparatore i otpornike analogna kako je to napravljeno na slici.

Popis elemenata:

Element_________________ Pozicija______ Komada Cijena
Komparator VR1-VR5 5  
Otpornik R1-R5 5  
Otpornik R6-R10 5  
LED zelena 5mm LED5 1  
LED žuta 5mm LED3,LED4 2  
LED crvena 5mm LED1,LED2 2  
Mikrofon Mic 1  
Baterija U 1  
Priključnice   4  
Pločica   1  
    Ukupno  

Izgled pločice:

Download sheme u .ewb formatu...


Sklop dizajnirao VelikAn 06/2001

STOP GLOBALIZACIJI!