Poslovni Forum

 Baza podataka
 WEB katalog
 Adresar
 Zaštita potrošača
  Europske integracije
Trgovačko pravo
Management
Poljoprivreda
  Investicijski projekti
Izrada WEB stranica
Istraživanje tržišta
Marketing


Pored centralne baze podataka, Poslovni Forum tvrtkama i obrtnicima pruža i druge usluge:

 trgovačko posredovanje na domačem i inozemnom tržištu
 konzalting u području investicija, te izrada predinvesticijskih i investicijskih studija i njihova ocjena
 izrada Internet prezentacija
 pružanje savjeta o vrsti i konfiguraciji računalne opreme i pripadajuće programske podrške i analiziranje potreba i problema korisnika i davanje odgovarajućega rješenja
 razvoj, izradu, pribavljanje i dokumentiranje programske podrške po narudžbi korisnika
 pisanje programa prema uputama i potrebama korisnika
 obradu podataka uz uporabu programa korisnika ili vlastitog programa usluge unosa podataka
 razvoj baze podataka: povezivanje podataka iz različitih izvora
 pohranjivanje podataka: pripremu slogova za prihvat informacija u zadanom obliku
 dostupnost baze podataka: pružanje podataka u traženom formatu izravnim pretraživanjem ili pristupom (računalnim upravljanjem) svakome ili određenim korisnicima, razvrstanih po zahtjevu
 održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava
 ispitivanje mogućnosti tržišta, prihvatljivost i upoznavanje proizvoda i kupovnih navika potrošača radi promicanja prodaje i razvoja novih proizvoda, uključujući statističku analizu rezultata
 ispitivanje javnoga mnijenja o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima i statistička analiza
 davanje savjeta, usmjeravanje i operativnu pomoć poduzećima i javnim službama
 
savjete i pomoć poduzećima i javnim službama u vezi s planiranjem, organizacijom, efikasnošću i kontrolom, upravljačke informacije itd.
 arbitraža i usuglašavanje između uprave i radnika
 kreiranje i provođenje promidžbenih djelatnosti
 kreiranje i postavljanje reklama na otvorenom prostoru npr. oglasnih ploča, panoa, priopćenja, izloga, izložbenih dvorana, oslikavanje automobila, autobusa, itd.
 oglašavanje preko medija tj. prodaja vremena i prostora za razno medijsko oglašavanje
 raspačavanje ili odašiljanje oglasnoga materijala ili uzoraka
 zakup i davanje prostora za oglašavanje
 izradu fotografija za komercijalne svrhe i za građanstvo
 adresiranje, ulaganje, pečaćenje i slanje poštom omotnica i promidžbenog materijala,
 ●
sastavljanje adresara za slanje poštom itd.
 naplata računa, ocjena kreditne sposobnosti pojedinaca i tvrtki ili njihovoga poslovanja
 poslovno posredništvo tj. dogovaranje kupnje ili prodaje manjih ili srednjih poduzeća, kancelarija, ordinacija i sl.
 modno dizajniranje tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i drugih proizvoda
 organiziranje sajmova, izložaba i kongresa
 agencijsko posredovanje u korist pojedinaca za dobivanje angažmana (zaposlenja) u filmskoj, kazališnoj predstavi ili drugoj zabavnoj ili sportskoj atrakciji, te plasiranje igara, knjiga, umjetničkih djela, fotografija itd


Opširnije informacije...


Kretanje BDP-a u Hrvatskoj u razdoblju iza godine Kretanje zaposlenosti u hrvatskom gospodarstvu LINEARNA ALGRBRA Liste troškova posla, Marginalni kapitalni koeficijent Metoda izravnog prijenosa manje ili više obračunatih općih troškova izrade, Metoda proporcionalnog rasporeda manje ili više obračunatih općih troškova izrade, Metode izračunavanja cijene koštanja, Miješani i tradicionalni ekonomski sustavi Mjere poticanja izvoza-izravne mjere Mjere poticanja izvoza-neizravne mjere Mjerenje elastičnosti potražnje Necjenovna konkurencija oligopolista Neelastična ponuda Nekonkurentske grane Neoklasična teorija o proračunskom deficitu Nezaposlenost u Hrvatskoj Nominalna i realna plaća-cijena košare dobara Obilježja monopolističke konkurencije Obilježja potpune konkurencije Obilježja proizvoda s neelastičnom i elastičnom potražnjom Objasnite efikasnost fiskalne politike stabilizacije Objasnite koja su to dva najvažnija gospodarska aspekta privatizacije Objasnite obnovljive i neobnovljive resurse Oblici nezaposlenosti Oblici proizvodne funkcije Obračun troškova po poslovima, Obračun troškova po procesima obilježja, korisnici i čimbenici izbora, Obračun troškova prodanih proizvoda, Obrazložite bit i suštinu Phillips-Okunovog modela Obrazložite osnovne razloge različite dinamike porasta hrvatskog pučanstva u posljednja tri stoljeća Obrazložite pojam demografske tranzicije te kada se i kako odvijala u Hrvatskoj Obuhvat i evidencija troškova materijala, troškova rada i općih troškova izrade u obračunu po procesima, Odnos monopola i konkurencije Odnos visine nadnica i ponude odnosno potražnje za radom Odnosi između ukupnog, prosječnog i graničnog proizvoda Određivanje cijena Određivanje cijene u uvjetima monopola Ortačko poduzeće Plafonirane cijene Pojam analize prijelomne točke utvrđivanje algebarskim putem, Pojam ekonomike Pojam i formula za određivanje ciljnog dobitka, Pojam i izračunavanje marže sigurnosti, Pojam i položaj oligopola Pojam i postupak izračunavanja ekvivalentne proizvodnje, Pojam i značenje vanjske trgovine Pojam malog poduzeća Pojam mikroekonomike Pojam osobne potrošnje Pojam ponude i njezino izražavanje Pojam životnog standarda Pojam, dijelovi i faze izrade proizvodnog izvještaja, Pojam, promjenljivost i mjerenje stupnja poslovne poluge, Pojam, sadržaj i potreba izrade proračuna, Pojam, svrha i zadaci proračunskog planiranja, Pomoć malim poduzećima Ponuda i oblici konkurencije Ponuda u uvjetima konkurencije Porezna politika i razvoj Postupci mjerenja utjecaja troškova, cijene i obujma prodaje na dobitak, Poticaji za proizvođače u granama monopolističke konkurencije Poticaji za proizvođače u granama potpune konkurencije Povećanje ponude i promjene na tržištu Pravedna raspodjela-Lorenzova krivulja Prednosti zemalja sa širokim u odnosu na zemlje sa uskim unutrašnjim tržištem Predviđanje ponašanja oligopolista Pretpostavke analize prijelomne točke, Prikažite kretanje deviznih pričuva i ocijenite njihov značaj Primjena poslovne poluge, Primjena proizvodne funkcije Priprema glavnog proračuna i uloga upravljačkog računovodstva, Prirodni monopoli Problem "sive ekonomije" u Hrvatskoj Problem nelikvidnosti hrvatskog gospodarstva Problemi malih poduzeća Proizvodna funkcija Promjena krivulje i uzroci smanjenja potražnje Promjena krivulje pri povećanju potražnje Promjene elastičnosti ponude Promjene ponude Proračun dobitka, Proračun materijala, Proračun novčanih tokova, Proračun općih troškova izrade, marketinga i uprave, Proračun prodaje, Proračun proizvodnje, Proračun rada, Proračun zaliha, Proračunska bilanca, Proračunsko planiranje u neprofitnim organizacijama Prostor-površina zemlje kao prirodni uvjet Racionalni brojevi Rast potražnje i promjene na tržištu Raširenost konkurentskih grana Raširenost oligopola Ravnotežna cijena Različita gledanja na profite Razlozi smanjenog broja proizvođača u uvjetima oligopola Razvitak koncepcije upravljanja troškovima, Realni brojevi Restriktivna monetarna politika Robni izvoz po stanovniku mjesto Hrvatske SADRŽAJ Sastavljanje obračuna dovršene proizvodnje i prodanih proizvoda po normalnim troškovima, Smanjenje ponude i promjene na tržištu Smanjenje potražnje i promjene na tržištu STATISTICKI NIZ I NJEGOVA ANALIZA Strategije korištenja monopolskog položaja Struktura osnovnih prihoda i rashoda državnog proračuna RH Struktura osobne potrošnje Struktura uporabe BDP-a u Hrvatskoj i drugim zemljama Subjekti koji kontroliraju dioničko društvo Što je ekonomska politika? Što je fiskalna politika i koje su osnovne funkcije fiskalne politike? Što je platna bilanca i koje su osnovne skupine njome obuhvaćene? Što je puna zaposlenost? Što obuhvaća analiza stanja vanjske trgovine? Što se planira državnim proračunom? Što su prirodni resursi? Navedite podjelu Tečaj razmjene i tečaj kupovne moći Tehnike fiksiranja cijene Tendencije ukupnih državnih rashoda u bruto domaćem proizvodu i Lafferova krivulja Teoretske osnove monetarno-kreditne politike Novac: bit, razvoj, funkcije, vrste potražnje za novcem i uloga kamatnih stopa Novčani sustavi, slom zlatnog standarda i papirna valuta Kreditni novac, ekspanzija kredita i multiplikacija depozita – proces stvaranja depozita poslovnih banaka i ograničenja za efekt multiplikacije, uloga depozitnog novca u suvremenim monetarnim kretanjima Teorijska i praktična ekonomska politika Tko sačinjava ekonomski aktivno stanovništvo? Tko sačinjava ekonomski neaktivno stanovništvo? Tri razine proračuna u RH Tri sloja proizvodne funkcije Tržišna moć oligopola Tržišna ravnoteža i njezine promjene Tržišna struktura Tržišni poduzetnički sustav Tržišni sustav u suvremenom gospodarstvu Tržište kapitala Tržište rada Tržište zlata U čemu se ogledaju koristi vanjskotrgovinske razmjene? U čemu se sastoji bitna razlika između modela kupnje i modela dokapitalizacije? Kakve su mikroekonomske i makroekonomske implikacije? U k akvom je odnosu deficit platne bilance i gospodarski razvitak Hrvatske O čemu ovisi obujam vanjskotrgovinske razmjene? Učinci fiskalne politike Ukupni, prosječni i granični proizvod Uloga monetarne politike Uloga profita u tržišnom sustavu Usporedba ekonomskih posljedica monopola i konkurencije Ustrajnost oligopolske cijene Utjecaj osobne potrošnje na gospodarski razvitak Utvrđivanje i knjiženje prijenosa troškova dovršene proizvodnje u obračunu po procesima, Utvrđivanje količine prodaje u prijelomnoj točki, Utvrđivanje pojedinih komponenti vrijednosti krajnje proizvodnje u tijeku u obračunu po procesima, Utvrđivanje prihoda od prodaje u prijelomnoj točki, Uzroci povećanja potražnje Velika poduzeća Vremenski raspon proračuna, Vrste dohodaka Your Finances Zaključno predavanje i diskusija Zakon opadajućih prinosa Zaštitne cijene Zašto prirodna depopulacija nije poželjna u demografskom i gospodarskom razvitku Hrvatske? Zbog čega država posebno uređuje vanjsku trgovinu? Značenje elastičnosti u praksi Značenje unutrašnjeg tržišta u gospodarskom razvitku ¸Koji se primici ne smatraju dohotkom? Administrativno određivanje tečaja Africki Albanski Arapski Afrikaans Albanian Arabic Algebarske operacije s nizovima Analiza obujam-trošak-profit ANALIZA TRŽIŠTA I PONAŠANJE KUPACA NA TRŽIŠTIMA DR ANALIZA TRŽIŠTA OSOBNE POTROŠNJE Aranžmani između MMF-a i Hrvatske Aritmetički I geometrijski niz Art Aukcija – licitacija Aukcije Banke i financijski sektor Financijska teorija i modeli bankovne firme Relativni udjel banaka na financijskom tržištu Bilanaca bruto-društvenog proizvoda Bilanca Bilanca međunarodnih plaćanja Bilanca nacionalnog bogatstva Bilanca nacionalnog gospodarstva Binomna formula broj znanstvenih radova: Burza Burza cvijeća u Nizozemskoj – Primjer Burze – veliki slomovi Burze i burzovno poslovanje Business to business trgovina BB Business to consumer BC CARINSKI UVJETI I PROCEDURE Cars Cijene i opseg proizvodnje u uvjetima monopola Ciljevi odluka Consulting Croatia Hrvatska Croatia Republika Hrvatska Kroatien Časopisi / publikacije s međunarodno priznatom recenzijom - Čimbenici koji utječu na bilancu plaćanja Čimbenici odlučivanja posrednika o kupnji DAVANJE NALOGA ZA NABAVU Definicija funkcije Definiranje vjerojatnosti Derivacije elementarnih funkcija Pravila deriviranja Derivacije višeg reda Determinante Devizna arbitraža Devizne burze Devizne špekulacije Devizni tečaj Devizni tečajevi Devizno tržište Dijalog Sjever – Jug Dileme ekonomske politike u području koncentracije Dinamika potpune konkurencije i profitabilnost Diverzibilni i nediverzibilni rizik Diverzifikacija i smanjenje rizika Dizajn proizvoda DR Dolar Dolar je dobio suparnika Donositelj odluke Doprinos velikih tvrtki općem napretku Drvo odlučivanja Dugoročna krivulja tro{kova Dugovno kapitalni swapovi Dvostupanjsko nadmetanje EEZ – Europska ekonomska zajednica Efektna burza Ekonomska prednost swapova Ekstremi funkcija više varijabli Electronics Elementi multimedijske prezentacije Elementi ugovora o kupnji i prodaji robe Elementima oporezivanja obveznik, osnovica, stopa, olakšice, oslobođenja objasni pojedinu poreznu vrstu? Entertainment EURO Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD Europska investicijska banka – EIB Europska novčana jedinica ECU EURO Europski monetarni sustav EMS EZ – Europska zajednica European Community Faza odumiranja ŽT Faza rasta ŽT Faza uvođenja ŽT Faza zasićenja ŽT Faza zrelosti ŽT Faze životnog ciklusa proizvoda ŽT Faze, metode i tehnike pranja novca Finance Fleksibilni devizni tečaj Formalne pretpostavke za obavljanje uvoza i izvoza Franchising Freudov psihoanalitički model Funkcionalna organizacija prodaje Globalizacija graficko prikazivanje statistickog niza Granice moći velikih tvrtki Granična proizvodnost Granični trošak Health Herzbergova teorija motivacije Hobbesov organizacijski model Hrvatska i Europska Unija Hrvatska i MMF Hrvatska i WTO Hrvatske tvrtke na tržištu kapitala Industrijsko tržište Informacijski sustav za upravljanje troškovima Inglese Afrikaans Albanese Instrumenti međunarodnih plaćanja INTELIGENTNI POMOĆNI ALATI ZA ELEKTRONIČKU TRGOVINU INTERNET PRODAVAONICA Investicijski fondovi Investicijski fondovi u RH Inženjering Ispit je usmeni Istok – Zapad Istraživanje nabavnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje Izbor na temelju drveta odlučivanja Izbor prodavaonice i kupovno ponašanje u prodavaonici Izokvante Izotroškovni pravci Izračunaj poreznu obvezu ako je zadana brutto plaća i osobni odbitak primjer obračuna poreza na dohodak ? IZRADA I DOSTAVA UPITA DOBAVLJAČIMA Izravna pogodba Izrazi koji se često koriste na burzama Izvedbeni program predmeta realizira se u ukupnom fondu od sati sati predavanja i sati vježbi Izvođenje revizije IZVRŠAVANJE KUPOPRODAJNOG POSLA U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI Jug – Jug Kako klasificiramo poreze objasni? Kako postati dioničar ? Kakvoća proizvoda DR Kamate Kamatna arbitraža Kamatni paritet Kapital-pokretač svijeta Klasični zlatni standard Klasifikacija nizova Klasifikacija proi zvoda krajnje potrošnje DR Klasifikacija proizvoda DR Klasifikacija proizvoda poslovne potrošnje DR Kliring KnjigovodstvoKretanje BDP-a u Hrvatskoj u razdoblju iza godine Kretanje zaposlenosti u hrvatskom gospodarstvu LINEARNA ALGRBRA Liste troškova posla, Marginalni kapitalni koeficijent Metoda izravnog prijenosa manje ili više obračunatih općih troškova izrade, Metoda proporcionalnog rasporeda manje ili više obračunatih općih troškova izrade, Metode izračunavanja cijene koštanja, Miješani i tradicionalni ekonomski sustavi Mjere poticanja izvoza-izravne mjere Mjere poticanja izvoza-neizravne mjere Mjerenje elastičnosti potražnje Necjenovna konkurencija oligopolista Neelastična ponuda Nekonkurentske grane Neoklasična teorija o proračunskom deficitu Nezaposlenost u Hrvatskoj Nominalna i realna plaća-cijena košare dobara Obilježja monopolističke konkurencije Obilježja potpune konkurencije Obilježja proizvoda s neelastičnom i elastičnom potražnjom Objasnite efikasnost fiskalne politike stabilizacije Objasnite koja su to dva najvažnija gospodarska aspekta privatizacije Objasnite obnovljive i neobnovljive resurse Oblici nezaposlenosti Oblici proizvodne funkcije Obračun troškova po poslovima, Obračun troškova po procesima obilježja, korisnici i čimbenici izbora, Obračun troškova prodanih proizvoda, Obrazložite bit i suštinu Phillips-Okunovog modela Obrazložite osnovne razloge različite dinamike porasta hrvatskog pučanstva u posljednja tri stoljeća Obrazložite pojam demografske tranzicije te kada se i kako odvijala u Hrvatskoj Obuhvat i evidencija troškova materijala, troškova rada i općih troškova izrade u obračunu po procesima, Odnos monopola i konkurencije Odnos visine nadnica i ponude odnosno potražnje za radom Odnosi između ukupnog, prosječnog i graničnog proizvoda Određivanje cijena Određivanje cijene u uvjetima monopola Ortačko poduzeće Plafonirane cijene Pojam analize prijelomne točke utvrđivanje algebarskim putem, Pojam ekonomike Pojam i formula za određivanje ciljnog dobitka, Pojam i izračunavanje marže sigurnosti, Pojam i položaj oligopola Pojam i postupak izračunavanja ekvivalentne proizvodnje, Pojam i značenje vanjske trgovine Pojam malog poduzeća Pojam mikroekonomike Pojam osobne potrošnje Pojam ponude i njezino izražavanje Pojam životnog standarda Pojam, dijelovi i faze izrade proizvodnog izvještaja, Pojam, promjenljivost i mjerenje stupnja poslovne poluge, Pojam, sadržaj i potreba izrade proračuna, Pojam, svrha i zadaci proračunskog planiranja, Pomoć malim poduzećima Ponuda i oblici konkurencije Ponuda u uvjetima konkurencije Porezna politika i razvoj Postupci mjerenja utjecaja troškova, cijene i obujma prodaje na dobitak, Poticaji za proizvođače u granama monopolističke konkurencije Poticaji za proizvođače u granama potpune konkurencije Povećanje ponude i promjene na tržištu Pravedna raspodjela-Lorenzova krivulja Prednosti zemalja sa širokim u odnosu na zemlje sa uskim unutrašnjim tržištem Predviđanje ponašanja oligopolista Pretpostavke analize prijelomne točke, Prikažite kretanje deviznih pričuva i ocijenite njihov značaj Primjena poslovne poluge, Primjena proizvodne funkcije Priprema glavnog proračuna i uloga upravljačkog računovodstva, Prirodni monopoli Problem "sive ekonomije" u Hrvatskoj Problem nelikvidnosti hrvatskog gospodarstva Problemi malih poduzeća Proizvodna funkcija Promjena krivulje i uzroci smanjenja potražnje Promjena krivulje pri povećanju potražnje Promjene elastičnosti ponude Promjene ponude Proračun dobitka, Proračun materijala, Proračun novčanih tokova, Proračun općih troškova izrade, marketinga i uprave, Proračun prodaje, Proračun proizvodnje, Proračun rada, Proračun zaliha, Proračunska bilanca, Proračunsko planiranje u neprofitnim organizacijama Prostor-površina zemlje kao prirodni uvjet Racionalni brojevi Rast potražnje i promjene na tržištu Raširenost konkurentskih grana Raširenost oligopola Ravnotežna cijena Različita gledanja na profite Razlozi smanjenog broja proizvođača u uvjetima oligopola Razvitak koncepcije upravljanja troškovima, Realni brojevi Restriktivna monetarna politika Robni izvoz po stanovniku mjesto Hrvatske SADRŽAJ Sastavljanje obračuna dovršene proizvodnje i prodanih proizvoda po normalnim troškovima, Smanjenje ponude i promjene na tržištu Smanjenje potražnje i promjene na tržištu STATISTICKI NIZ I NJEGOVA ANALIZA Strategije korištenja monopolskog položaja Struktura osnovnih prihoda i rashoda državnog proračuna RH Struktura osobne potrošnje Struktura uporabe BDP-a u Hrvatskoj i drugim zemljama Subjekti koji kontroliraju dioničko društvo Što je ekonomska politika? Što je fiskalna politika i koje su osnovne funkcije fiskalne politike? Što je platna bilanca i koje su osnovne skupine njome obuhvaćene? Što je puna zaposlenost? Što obuhvaća analiza stanja vanjske trgovine? Što se planira državnim proračunom? Što su prirodni resursi? Navedite podjelu Tečaj razmjene i tečaj kupovne moći Tehnike fiksiranja cijene Tendencije ukupnih državnih rashoda u bruto domaćem proizvodu i Lafferova krivulja Teoretske osnove monetarno-kreditne politike Novac: bit, razvoj, funkcije, vrste potražnje za novcem i uloga kamatnih stopa Novčani sustavi, slom zlatnog standarda i papirna valuta Kreditni novac, ekspanzija kredita i multiplikacija depozita – proces stvaranja depozita poslovnih banaka i ograničenja za efekt multiplikacije, uloga depozitnog novca u suvremenim monetarnim kretanjima Teorijska i praktična ekonomska politika Tko sačinjava ekonomski aktivno stanovništvo? Tko sačinjava ekonomski neaktivno stanovništvo? Tri razine proračuna u RH Tri sloja proizvodne funkcije Tržišna moć oligopola Tržišna ravnoteža i njezine promjene Tržišna struktura Tržišni poduzetnički sustav Tržišni sustav u suvremenom gospodarstvu Tržište kapitala Tržište rada Tržište zlata U čemu se ogledaju koristi vanjskotrgovinske razmjene? U čemu se sastoji bitna razlika između modela kupnje i modela dokapitalizacije? Kakve su mikroekonomske i makroekonomske implikacije? U k akvom je odnosu deficit platne bilance i gospodarski razvitak Hrvatske O čemu ovisi obujam vanjskotrgovinske razmjene? Učinci fiskalne politike Ukupni, prosječni i granični proizvod Uloga monetarne politike Uloga profita u tržišnom sustavu Usporedba ekonomskih posljedica monopola i konkurencije Ustrajnost oligopolske cijene Utjecaj osobne potrošnje na gospodarski razvitak Utvrđivanje i knjiženje prijenosa troškova dovršene proizvodnje u obračunu po procesima, Utvrđivanje količine prodaje u prijelomnoj točki, Utvrđivanje pojedinih komponenti vrijednosti krajnje proizvodnje u tijeku u obračunu po procesima, Utvrđivanje prihoda od prodaje u prijelomnoj točki, Uzroci povećanja potražnje Velika poduzeća Vremenski raspon proračuna, Vrste dohodaka Your Finances Zaključno predavanje i diskusija Zakon opadajućih prinosa Zaštitne cijene Zašto prirodna depopulacija nije poželjna u demografskom i gospodarskom razvitku Hrvatske? Zbog čega država posebno uređuje vanjsku trgovinu? Značenje elastičnosti u praksi Značenje unutrašnjeg tržišta u gospodarskom razvitku ¸Koji se primici ne smatraju dohotkom? Administrativno određivanje tečaja Africki Albanski Arapski Afrikaans Albanian Arabic Algebarske operacije s nizovima Analiza obujam-trošak-profit ANALIZA TRŽIŠTA I PONAŠANJE KUPACA NA TRŽIŠTIMA DR ANALIZA TRŽIŠTA OSOBNE POTROŠNJE Aranžmani između MMF-a i Hrvatske Aritmetički I geometrijski niz Art Aukcija – licitacija Aukcije Banke i financijski sektor Financijska teorija i modeli bankovne firme Relativni udjel banaka na financijskom tržištu Bilanaca bruto-društvenog proizvoda Bilanca Bilanca međunarodnih plaćanja Bilanca nacionalnog bogatstva Bilanca nacionalnog gospodarstva Binomna formula broj znanstvenih radova: Burza Burza cvijeća u Nizozemskoj – Primjer Burze – veliki slomovi Burze i burzovno poslovanje Business to business trgovina BB Business to consumer BC CARINSKI UVJETI I PROCEDURE Cars Cijene i opseg proizvodnje u uvjetima monopola Ciljevi odluka Consulting Croatia Hrvatska Croatia Republika Hrvatska Kroatien Časopisi / publikacije s međunarodno priznatom recenzijom - Čimbenici koji utječu na bilancu plaćanja Čimbenici odlučivanja posrednika o kupnji DAVANJE NALOGA ZA NABAVU Definicija funkcije Definiranje vjerojatnosti Derivacije elementarnih funkcija Pravila deriviranja Derivacije višeg reda Determinante Devizna arbitraža Devizne burze Devizne špekulacije Devizni tečaj Devizni tečajevi Devizno tržište Dijalog Sjever – Jug Dileme ekonomske politike u području koncentracije Dinamika potpune konkurencije i profitabilnost Diverzibilni i nediverzibilni rizik Diverzifikacija i smanjenje rizika Dizajn proizvoda DR Dolar Dolar je dobio suparnika Donositelj odluke Doprinos velikih tvrtki općem napretku Drvo odlučivanja Dugoročna krivulja tro{kova Dugovno kapitalni swapovi Dvostupanjsko nadmetanje EEZ – Europska ekonomska zajednica Efektna burza Ekonomska prednost swapova Ekstremi funkcija više varijabli Electronics Elementi multimedijske prezentacije Elementi ugovora o kupnji i prodaji robe Elementima oporezivanja obveznik osnovica stopa olakšice oslobođenja objasni pojedinu poreznu vrstu Entertainment EURO Europska banka za obnovu i razvoj – EBRD Europska investicijska banka EIB Europska novčana jedinica ECU EURO Europski monetarni sustav EMS EZ Europska zajednica European Community Faza odumiranja ŽT Faza rasta ŽT Faza uvođenja ŽT Faza zasićenja ŽT Faza zrelosti ŽT Faze životnog ciklusa proizvoda ŽT Faze metode i tehnike pranja novca Finance Fleksibilni devizni tečaj Formalne pretpostavke za obavljanje uvoza i izvoza Franchising Freudov psihoanalitički model Funkcionalna organizacija prodaje Globalizacija graficko prikazivanje statistickog niza Granice moći velikih tvrtki Granična proizvodnost Granični trošak Health Herzbergova teorija motivacije Hobbesov organizacijski model Hrvatska i Europska Unija Hrvatska i MMF Hrvatska i WTO Hrvatske tvrtke na tržištu kapitala Industrijsko tržište Informacijski sustav za upravljanje troškovima Inglese Afrikaans Albanese Instrumenti međunarodnih plaćanja INTELIGENTNI POMOĆNI ALATI ZA ELEKTRONIČKU TRGOVINU INTERNET PRODAVAONICA Investicijski fondovi Investicijski fondovi u RH Inženjering Ispit je usmeni Istok – Zapad Istraživanje nabavnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje Izbor na temelju drveta odlučivanja Izbor prodavaonice i kupovno ponašanje u prodavaonici Izokvante Izotroškovni pravci Izračunaj poreznu obvezu ako je zadana brutto plaća i osobni odbitak primjer obračuna poreza na dohodak ? IZRADA I DOSTAVA UPITA DOBAVLJAČIMA Izravna pogodba Izrazi koji se često koriste na burzama Izvedbeni program predmeta realizira se u ukupnom fondu od sati sati predavanja i sati vježbi Izvođenje revizije IZVRŠAVANJE KUPOPRODAJNOG POSLA U ELEKTRONIČKOJ TRGOVINI  Kako klasificiramo poreze objasni Kako postati dioničar Kakvoća proizvoda DR Kamate Kamatna arbitraža Kamatni paritet Kapital-pokretač svijeta Klasični zlatni standard Klasifikacija nizova Klasifikacija proi zvoda krajnje potrošnje DR Klasifikacija proizvoda DR Klasifikacija proizvoda poslovne potrošnje DR Kliring Knjigovodstvo ELEKTRONIČKU TRGOVINU INTERNET PRODAVAONICA Investicijski fondovi Investicijski fondovi u RH Inženjering Ispit je usmeni Istok – Zapad Istraživanje nabavnog tržišta Istraživanje tržišta prodaje Izbor na temelju drveta odlučivanja Izbor prodavaonice i kupovno ponašanje u prodavaonici Izokvante Izotroškovni pravci Izračunaj poreznu obvezu ako je zadana brutto plaća i osobni odbitak primjer obračuna poreza na dohodak IZRADA I DOSTAVA UPITA DOBAVLJAČIMA Izravna pogodba Hrvatska