Dobrodo{li na stranice...

 

UDRUGE DISTROFI^ARA I OSTALIH

      TJELESNIH INVALIDA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE @UPANIJE

 

Glagolja{ka 13,  V I N K O V C I

          HRVATSKA

 

BROJ @IRO RA^UNA:   34900-678-14562